Povinn matematika firm m nepomůže 8 12 2014 13 09 3 min čten Didaktik matematiky profesor Milan Hejn se ned vno vyj dřil, že je velmi silně proti povinn maturitě z matematiky Autor Thinkstock com Ve v uce matematiky m me dva probl my Za prv , ž ci a pozdějš maturanti ji př liš neovl dajPovinn maturita z matematiky tento probl m totiž nevyřeš a kvalitu matematick ho vzděl n nikam neposune Jedin m spr vn m řešen m je dlouhodob koncepce zlepšov n kvality v uky a motivace studentů vedouc k přesvědčen o užitečnosti matematiky v jejich profesn kari ře i …Term n zaveden povinn st tn maturity z matematiky by se mohl sladit na školn rok 2022 2022, řekl v Ot zk ch V clava Moravce na ČT ministr školstv Robert Plaga ANO „Je to varianta, kter je na stole, “ konstatoval Rozhodnut pr padne velmi brzy Do budoucna se řeš i možnost, že by se hodnocen maturitn slohov pr ce z češtiny vr tilo škol mSt tn maturita z matematiky bude brzy pro maturanty povinn maturita Matematika se stane souč st všech st tn ch maturit Matematika k maturitě 2022 online Nov Amos se v s bude snažit informovat on line o st tn maturitě z matematiky , zpracov vat vzorov didaktick testy z matiky i poradit, jak vybrat učebnici matematikyŠediv matematika – srozumiteln v klad vysokoškolsk matematiky , kter je poněkud odlišn od učebnic, kter zn te Zkr tka snadno, rychle, přehledně a s řešen mi př klady Z kladn pojmy, techniky a triky Ti, kdo maj předplacen materi ly z webu e matematika cz, si mohou st hnout kompletn kapitoly ŠedivV r mci druh povinn zkoušky mohou volit mezi zkouškou z ciz ho jazyka, nebo matematiky pro ž dn obor vzděl n tedy nen z konem stanovena povinnost maturovat z matematiky Zkoušku z ciz ho jazyka lze konat z anglick ho , francouzsk ho , německ ho , rusk ho nebo španělsk ho jazykaJednotn zkouška je povinn pro maturitn obory bez talentov zkoušky, obory n stavbov ho studia a pro sportovn gymn zia a t k se všech uchazečů o čtyřlet , šestilet i osmilet studijn obory Skl d se z didaktick ho testu z česk ho jazyka a matematikyTyto cookies jsou nezbytn k tomu, aby Webov str nky fungovaly, takže nen možn je vypnout Většinou jsou nastaven jako odezva na akci, kterou na Webov ch str nk ch sami provedete, jako je např bezpečnostn nastaven , přihlašov n , vyplňov n formul řůPovinn maturita z matematiky by měla b t spuštěna nadvakr t quot Dosavadn v sledky maturity z matematiky jsou špatn a zhoršuj se Aniž by byly nějak metodick změny ve v uce matematiky , tak se zav d jako povinn maturitn předmětPovinn maturita z matematiky by pomohla rozv jet a kultivovat myšlen , ale jen tehdy, pokud by matematika byla vyučov na dobře “ Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio „Se zaveden m povinn maturity z matematiky souhlas m Matematika by totiž neměla b t straš kem studentů, měla by je předevš m obohacovat aPoslanci schv lili n vrh ministra školstv Roberta Plagy na zrušen povinn maturity matematiky Z roveň rozhodli o tom, že hodnocen p semn ch testů z česk ho a ciz ho jazyka se vr t do kompetence škol St tn zkouška společn pro všechny tak bude zahrnovat pouze didaktick testy Novelu mus ještě schv lit Sen t a prezidentPodle současn ho z kona m povinn maturita z matematiky zač t fungovat na většině maturitn ch oborů s v jimkou zdravotn ch, soci ln ch a uměleck ch nejpozději od roku 2022 Už od roku 2022 se m t kat gymnazistů a studentů lyce Pro povinnou zkoušku je např klad Asociace ředitelů gymn ziProč se povinn matematika povede k lepš m v sledkům Nem te pocit, že povinn matematika , ve kter dosahuj studenti nejhorš ch v sledků a to jsou to v tento moment ti, kteř si ji vol dobrovolně , povede jen k drilu a n cviku testů v hodin ch matematikyPovinn maturita z matematiky je jen zoufal pokus omezit počet studentů na vysok ch škol ch Zde je největš probl m našeho školstv VŠ vyrostly jako houby podešti a každ pologramotn na nich někter ch vystuduje Zavř t je nejde, tak se přivřou kohoutky s nově př choz mi„ Povinn maturita z matematiky se tady řeš od 90 Let To, že nen připraven , rozhodně nen vinou ředitelů nebo učitelů, kteř ji dajně uč špatně Mysl m, že tu nen politick vůle, aby ta maturita vůbec byla, ” řekla Seznamu Schejbalov Kritizuje tak to, že budouc maturanti st le nevěd , na čemA co povinn maturita z matematiky S m ředitel CERMATU pan Z ka je pro zavedan SMZ z matematiky , ovšem jen v těch maturitn ch oborech, ve kter ch je matematika nezbytn m teoretick m z kladnem aplikovan ch discipl n – např v …Povinn maturita z matematiky možn od roku 2022 zavedena nebude Jasno bude ale až na jaře Rozd ln n zory panovaly ve všech poslaneck ch frakc ch s v jimkou Pir tů, kteř jsou pro jej zrušen Někteř vl dn poslanci navrhovali pouze odklad o rok, maxim lně o dva Sněmovna v ter po tř hodinov debatě ukončila dvakr t přerušen prvn koloPovinn maturita z matematiky bude od roku 2022 jen pro gymn zia a lycea Ministryně školstv Kateřina Valachov v ter předlož vl dě dvě varianty V prvn by se o rok později zapojily všechny ostatn školy vyjma uměleck ch, zdravotnick ch a soci ln ch oborůPovinn maturita z matematiky dnes nem smysl Povede buď k z sadn mu bytku maturantů tedy zaměstnanců, kteř musej m t maturitu , nebo ke sn žen rovně vyučovan matiky Ot zkou je, zda se v uka časem natolik zlepš , zkvalitn , zda se objev tolik pedagogů typu Oldřicha Botl ka, že půjde třeba za desetK Valachov Povinn maturitn matematika až v roce 2022 a jen pro někter obory 31 srpna 2015 Ministryně školstv v rozhovoru pro den k Pr vo mluvila i o …Povinn maturita z matematiky by mala pom cť vysok m škol m vychovať dostatočn množstvo odborn kov, ktor si vyžaduje priemysel a služby na Slovensku Čast argumenty za povinn maturitu z matematiky roveň znalost z matematiky sa znižuje Je to vidieť aj na medzin rodn ch porovn vac ch testochStudenti někter ch oborů by podle původn ho zněn museli povinně maturovat z matematiky už v roce 2022 Ministr školstv Robert Plaga navrhl, že matematika př št rok povinn nebude a nad le bude možn vyb rat mezi n a ciz m jazykem Jeho n vrh prošel Poslanci za ANO a ČSSD ze školsk ho v boru ale přišli s dalš m n vrhem, kter by povinnou matematikuBude st tn maturita z matematiky v roce 2020 povinn Kompletn informace o tom, zda bude maturita z matematiky již v roce 2020 povinn naleznete zdeSen t včera 24 ř jna schv lil novelu školsk ho z kona, kter mimo jin upravuje podobu maturit pro dalš dva roky Povinn předměty budou dva čeština a ciz jazyk nebo matematika Mezi odborn ky převl d n zor, že maturita z matematiky by měla b t povinn sama o sobě Prospělo by to pr rovni vzděl v n i ekonomicePovinn maturita z matematiky je spr vn Matematika n s vede k vytrvalosti a logick mu myšlen Nepotřebujeme ji o nic m ň než třeba tělocvik Z rozhodnut ministra školstv Marcela Chl dka, že by z matematiky měl za pět let maturovat každ středoškol k s v jimkou těch, kteř ji prakticky nemaj , např kladPovinn maturitn sk ška z matematiky nebude Naďalej zost va ako voliteľn V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, v skumu a športu Branislav Gr hling SaS s t m, že ju bud v razn m sp sobom podporovaťObsah webov ch str nek Skolakov eu podl h autorsk mu pr vu Bez předchoz ho souhlasu autora je přeb r n obsahu zak z no8 2022 šest rok věku včetně těch, kter m byl odložen zač tek povinn školn doch zky o školn rok, bude proveden ve všech chrudimsk ch z kladn ch škol ch prezenčně v p tek 22 dubna 2022 od 15 00 do 18 00 hodin a v sobotu 23 dubna 2022 od 8 00 do 10 00 hodin Bližš informace zde Z epidemiologick ch důvodůProject Level 3 Unit 1 Unit 4 Unit 2 Unit 5 Unit 3 Unit 6 Copyright Oxford University Press, All Rights ReservedFolkeskole vo voľnom preklade „ľudov škola“ „folke“ ľud, „skole“ škola je typ školy v D nsku, ktor poskytuje vzdelanie na rovni z kladn ch šk l V prvom odseku „Dokumentu o d nskej Folkeskole “ z roku 1994 sa p še „ Folkeskole by mala byť o spolupr ci s rodičmi, ďalej by mala byť pr nosom pre vedomosti, zručnosti, pracovn met dy aBodov hodnocen v sledků přij mac zkoušky z matematiky a česk ho jazyka m v celkov m v sledku přij mac ho ř zen v hu 60 b v sledky v předchoz m vzděl v n zn mky z chov n a z předmětů matematika , fyzika, česk jazyk a literatura z 2 …Mendelova univerzita v Brně Zemědělsk 1 1665 613 00 Brno Česk republika Telefon 420 545 131 111 E mail info mendelu czPřipravili jsme pro v s rodiče vodn sezn men s Hejn ho metodou Poznejte hlavn principy, desatero pro rodiče , matematick prostřed a jejich v znam a to formou stručn ho elektronick ho kurzu, kter v m zabere přibližně 20 30 minut času Z roveň V m na uveden email zašleme seri l o v uce matematiky Hejn hoPovinn předměty tvoř z klad studijn ho programu oboru a jejich obsah je zpravidla začleněn do požadavků z věrečn ch zkoušek Kredity povinn ch předmětů tvoř v bakal řsk m studiu přibližně 80 celkov ho počtu kreditů, v navazuj c m magistersk m studiu přibližně 70Čeština s maň sky Z bavn aplikace na v uku vyjmenovan ch slov, určov n p du, psan ů a i y po měkk ch a tvrd ch souhl sk ch Obsahuje celkem 8 756 testov ch ot zek s vysvětlen m spr vn odpovědi, 8 v ukov ch her a vysvětlen potřebn teorie Vyzkoušet zdarma Češtinu s …POVINN PŘEDMĚTY 1 sek studia P S C P S C Historie a organizace farmacie Babica 28 3 0 ZK 3 Biofyzika Kuchařov 28 0 14 ZK 4 Matematika Duintjer Tebbens 14 14 0 ZK 2 Z klady l k renstv Smejkalov 28 0 0 Z 2 Obecn a anorganick chemie Roh 28 20 0 ZK 5 uněčn biologie Svobodov 28 3 11 ZK 5 Organick chemie I Pour 28 20 0 ZK 5Povinn predprim rne vzdel vanie Pracovn list matematika Pracovn list matematika N jdi rozdiely T ma t ždňa Rastliny, stromy, kr ky, kvety 22 3 2022 26 3 2022 3 4 ročn deti 5 6 ročn deti Pondelok STROMYSady povinn v bavy skladem Bezpečn v běr i n kup Doruč me do 24 hodin Porad me s v běrem Pravideln akce a slevy na Sady povinn v bavy Širok nab dka značek COMPASS, SafeHome, OXFORD a dalš ch1 Jednotn přij mac zkouška – povinn pro všechny maturitn obory p semn test z česk ho jazyka a literatury a z matematiky 2 Školn přij mac zkouška pro všechny obory vzděl v n denn ho studia PMP, PL i PL akad 1 ř dn term n 12 dubna 2022 ve škole uveden v přihl šce v 1 pořadRubriky 8 tř da, Matematika Měřen d lky – převody jednotek desetinn č sla Posted on 2 2 2022 by Michal GajiIlustračn testy Přij mac zkoušky nanečisto a testy z ř dn ch term nů přij mac ch zkoušek najdete tak na str nk ch Cermatu Centrum pro zjišťov n v sledků vzděl v n v č sti Jednotn přij mac zkouška – prijimacky cermat cz Zde je možn testy s řešen m loh st hnout ve form tu pdf, k dispozici je tak možnost si př mo vyzkoušet zvolenMat skova matematika naleznete zde v ukov videa, kter V s provedou v ukou matematiky od 1 do 5 ročn ku z kladn školy Stač si vybrat d l Mat skovy matematiky a můžete si přehr t v ukov videa vytvořen k jednotliv m stran m Um mečesky port l obsahuje množstv cvičen , kde si děti mohou procvičitInformačn technologie Elektrotechnika Informačn a komunikačn technologie 1 ročn k Informačn a komunikačn technologie A1 E Elektrotechnika Informačn a komunikačn technologie 2 ročn k Obor Elektro Datov s tě 4 ročn k 2 1 3 Hardware 3 ročn kE learning FP Prim rn vzděl v n Course categories Anglick jazyk Anglick jazyk English for education Anglick jazyk English for education Linguistics Anglick jazyk English for education Practical Language Anglick jazyk English for education Methodology Anglick jazyk English for education Culture AnglickJsme tu pro v s i jako metodick podpora v oblastech osobn ho a profesn ho rozvoje www infracek cz slouž učitelům, rodičům a všem, kteř se zab vaj v chovou a v ukou dět Vyb rejte z bohat nab dky materi lů, pomůcek a školn ch potřeb e shop Infr ček czPOVINN ZKOUŠKY NEPOVINN ZKOUŠKY Ž K MŮŽE ZVOLIT MAX 2 SPOLEČN Č ST česk jazyk a literatura ciz jazyk ciz jazyk, nebo matematika matematika matematika rozšiřuj c PROFILOV Č ST česk jazyk a literaturaOnline finančn a ekonomick kalkulačky Finance iDNES cz Středa 11 května 2022, sv tek m Svatava schr nka Aktivovat Premium za 1 Kč Prodloužit Premium za 1 Kč Aktivovat Premium za 39 Kč PremiumStředn průmyslov škola stavebn Josefa Goč ra je pojmem v odborn m školstv D v absolventům dobr odborn z klady a vykazuje dlouhodobě vynikaj c v sledky ve vzděl v n studentů Studenti jsou spěšn v praxi i při absolvov n dalš ho studia na technick ch univerzit ch, předevš m na ČVUT v PrazePedagogick fakulta Ostravsk univerzita Fr ni Šr mka 3, 709 00 Ostrava telefon 420 597 092 524 420 553 462 524 e mail IČ 61988987, DIČ CZ61988987Asistentka ředitele, spojovatelka 251 113 511 Centr ln vr tnice 251 113 570 ZvoněnA Povinn předměty J 0700 Student mus absolvovat všechny povinn předměty ze skupiny 124 kreditů B Povinně voliteln předměty skupina 1 J 0701 min 5 kreditů Povinně voliteln předměty skupina 2 J 0702 min 31 kreditů C Voliteln předměty max 20 kreditůZ kladn škola J na Lipsk ho s materskou školou Trenčianske Stankovce 405 913 11 Trenčianske Stankovce zstrenstan centrum sk 032 64 963 26Pravideln povinn očkov n dět Hexavakc na Pravideln povinn očkov n dět hexavakc nou proti z škrtu, tetanu, čern mu kašli, virov hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětsk obrně se prov d třemi z kladn mi a jednou posiluj c d vkou od …Bližš informace k maturitn zkouškce – https maturita cermat cz Ž ci se přihlašuj k maturitn zkoušce, opravn zkoušce nebo n hradn zkoušce pod n m přihl šky k maturitn zkoušce řediteli školy, a to do 1 prosince 2022 pro jarn zkušebn obdob do 25 června 2022 pro podzimn zkušebn obdobJedn m z projektů Česk středoškolsk unie je Hl s me se o slovo Hl s me se o slovo , 2020 , kampaň, jej mž c lem je zrušen povinn maturity z matematiky a větš demokratizace školstv Citace v seznamu literatury Hl s me se o slovo , 2020 Česk středoškolsk unie online Česk středoškolsk unie citPovinn informace Povinně zveřejňovan informace podle vyhl šky č 442 2006 Sb , kter stanov strukturu informac zveřejňovan ch o povinn m subjektu dle 5 odst 1 a 2 z kona č 106 1999 Sb , o svobodn m př stupu k informac m, ve zněn pozdějš ch předpisů 1 N zev Mateřsk škola Hostivice, okres Prahaquot Deviataci to vedia quot je n zov projektu, ktor podporila Nad cia Orange vo svojom grantovom programe Školy pre bud cnosť 2012 2013 Spolu so žiakmi 9 B sme tvorili na hodin ch matematiky a informatiky myšlienkov mapy Použili sme aplikačn program MS PowerPoint a programy na tvorbu interakt vnych myšlienkov ch m p xMind a FreeMindCo se u n s nauč š Původn technologie restaurov n , restaurovat a konzervovat historick n bytek a dřevěn doplňky Vyr bět repliky historick ho n bytku tedy i ozdobn techniky jako je vyřez v n , intarzie, inkrustace, zlacen pl tkov m zlatem , ovl dat CAD programy pro n vrh a konstrukci n bytku a doplňkůŠtudijn m poradcom pre študijn programy v kombin ci ch s matematikou a informatikou je doc PaedDr Milan Pokorn , PhD Študijnou poradkyňou pre bakal rske št dium pre soci lno ‑vedn a pedagogicko ‑psychologick z klad je doc PaedDr Katar na Kotuľ kov , PhD Študent je povinn poznať študijn poriadok a kontrolovať si v syst me MAIS evidenciu a stupeňčetnictv a daně Prezenčn 3 roky Zakončeno titulem Bc Program četnictv a daně vychov v osoby, kter rozum financ m, četnictv a dan m a to v nezbytn ch širok ch vazb ch a souvislostech Absolventi tohoto programu dok ž řeč č sel popsat a vyhodnotit chod a stav podniku, v st komplexně četn aPovinn praxe vykon vaj studenti v 5 semestru D ky t to půlročn povinn praxi trv bakal řsk studium na ŠAVŠ 3, 5 roku Povinn praxe studenti nejčastěji vykon vaj u partnersk ch společnost školy v Česk republice, mezi kter patř např ŠKODA AUTO, Porsche Praha, Faurecia, Česk spořitelna a dalšPOVINN PŘEDŠKOLN A INDIVIDU LN VZDĚL V N Z konn z stupce d těte je povinen přihl sit d tě k z pisu k předškoln mu vzděl v n v kalend řn m roce, ve kter m zač n povinnost předškoln ho vzděl v n d těte 34a odst 2, školsk ho z konaMateri ly nach zej c se v tomto kurzu shrnuj z sadn informace, kter se v ž jak k postupu tvorby z věrečn pr ce, tak k jej struktuře, nevyj maje hlavn aspekty form ln podoby z věrečn pr ce a problematiku odkazů a bibliografick ch citac použit ch informačn ch zdrojů Teacher Jindra Dr bkovMateřsk škola Kon ček MŠ Kon ček O škole Aktu ln informace Identifikačn daje O mateřsk škole Distančn vzděl v n v MŠ Přij mac ř zen Povinn vzděl v nPLP povinn l kařsk prohl dka, OZP vhodn pro zdravotně postižen , ČJ česk jazyk, M matematika O t to škole uv d me pouze z kladn daje, protože zde nem svou prezentaciV žen rodiče, mil ž ciz důvodu pokračuj c ch epidemiologick ch opatřen pokračujeme od 12 10 v distančn v uce, nyn pouze na 2 stupni a ve stř dav m režimu, tedy 2 tř dy se budou učit standardně ve škole a 2 budou na distančn v uce Syst m je stejn jako loni, na webu Dom c v uka jsou odkazy na jednotliv tř dy a předměty, kam budou učitelŠkolsk jed leň Z kladn škola, Limbov 30, Žilina Školsk jed leň Kontakt Pokyny pre stravn kov Registr cia služby – internet V daj stravy do obed rov Tlačiv Alergia na potraviny Aktu lny jed lny l stok Št tna dot cia obedy Oznamy ŠJNavazuj c magistersk studium Vyberte si z širok nab dky studia, zvolte si předměty, kter v s zaj maj , studujte na prestižn univerzitě s partnersk mi programy po cel m světě Přihl šku podejte do 30 dubna Nab dka studia2 povinn zkoušky 1 česk jazyk a literatura – didaktick test 2 ciz jazyk nebo matematika – didaktick test česk jazyk a literatura nepovinn zkouška ciz jazyk, pokud ž k konal ve společn č sti didaktick test nepovinn zkouška 2 povinn zkoušky stanovuje ředitel školy max 2 nepovinn zkoušky zPřij mac zkouška z matematiky Přij mac zkouška proběhne formou p semn ho testu z matematiky , kter tvoř lohy s v běrem odpověd Test trv 90 minut Z přij mac zkoušky je možn z skat 0–100 bodů a pro spěšn přijet potřebujete z skat minim lně 70 bodů Term n přij mac zkoušky je 31 5 2022Všichni posluchači absolvuj povinn předměty, charakterizuj c absolventa kvalitn ho vysokoškolsk ho ekonomick ho programu Ty zahrnuj matematiku, statistiku a ekonomii, kter jsou teoretick m z kladem pro rozvoj znalosti a dovednosti v profiluj c ch oblastech jako jsou management, podnikov ekonomika, finance, marketingPovinn maturita z matematiky by pomohla rozv jet a kultivovat myšlen , ale jen tehdy, pokud by matematika byla vyučov na dobře V Česk republice se ale matematika vyučuje přev žně nevhodně Za současn situace by povinn maturita ještě zvětšila škody, kter už tak špatn v uka matematiky p chPovinn praxe Povinn předmět Matematika I a Matematika II Du ln studium Jazyk Lokalita Studia Forma Studia Psychologie osobnosti a psychodiagnostika Psychologie pr ce, organizace a ř zen Person ln management I a II Etika v person ln m ř zen Pracovn pr vo I Koordin tor v person ln m oddělenPovinn maturita z matematiky mezin rodn srovn n matematick ch dovednost 38 33 Povinn maturita z matematiky matematika na česk ch škol ch rozhovor a Hyde ParkPovinn maturita z matematiky 1 07 12 2014 13 34 byk7 InQuisitor Př spěvky 4691 Škola PřF MUNI Reputace 220 Povinn maturita z matematiky Zdrav m, chtěl bys zeptat m stn ch kolegů, jak m te n zor na zaveden povinn maturity z matematikyPovinn maturita z matematiky zat m nebude Povinn maturita z matematiky od př št ho roku zřejmě zavedena nebude Sněmovna schv lila požadavek ministra školstv Roberta Plagy ANO v r mci novely školsk ho z kona Snahu č sti poslanců, aby se povinn maturita z matematiky pouze odložila o dva roky, doln komora nepřijala
91 | 191 | 118 | 187 | 9
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.