De “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars TH NR 006 ” heeft tot doel nadere In aanloop naar Horizontaal toezicht in de GGZ amp MSZ worden in deze sectoren de handreiking en het nadere Regeling zorgverzekering geeft de definitie van materi le controlesIn de “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars” van de NZa wordt de wettelijke taak van iedere zorgverzekeraar als volgt 3 3 2 Handreiking MSZ en Zelfonderzoek GGZ Naast Horizontaal Toezicht wordt in de ziekenhuissector en binnen de …Innenger t MSZ EF18VG W B S MSZ EF22VG W B S MSZ EF25VG W B S MSZ EF35VG W B S MSZ EF42VG W B S MSZ EF50VG W B S Geeignetes Au enger t — 1 — 1 MUZ EF25VG MUZ EF35VG MUZ EF42VG MUZ EF50VG 1ie Modelle MSZ EF18 22VG sind nicht f r den Singlesplit Betrieb vorgesehen und nur anschlie bar an Multisplit Au enger te MXZ DEen ziekenhuis is een instelling waar zieke en gewonde mensen verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg wordt verleend Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen De type zorg dat in ziekenhuizen wordt verleend, valt onder de curatieve zorg De preventieve gezondheidszorg is een ander vorm van zorg gericht op de preventie van …4 1 Landelijke samenwerkingstrajecten MSZ en GGZ 10 5 SAMENVATTING RISICO’S 2022 11 ALGEMEEN CONTROLEJAARPLAN 3 1 INLEIDING Conform de ‘ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars’ van de NZa is een controle op gepast gebruik eenDe “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars TH NR 006 ” heeft tot doel nadere In aanloop naar Horizontaal toezicht in de GGZ amp MSZ worden in deze sectoren de handreiking en het nadere Regeling zorgverzekering geeft de definitie van materi le controles4 1 Landelijke samenwerkingstrajecten MSZ en GGZ 10 5 SAMENVATTING RISICO’S 2022 11 ALGEMEEN CONTROLEJAARPLAN 3 1 INLEIDING Conform de ‘ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars’ van de NZa is een controle op gepast gebruik een1, sub u en de “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars” Het doel van materi le controle is om met voldoende zekerheid aan te tonen dat de gedeclareerde zorg feitelijk en terecht is geleverd Hiermee wordt bedoeld dat de bij EUCARE gedeclareerde zorg ookheeft de NZa de “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars” Deze regeling vermeldt onder andere eisen waaraan de uitvoering van controles door de verzekeraars moet voldoen Hierin wordt onder andere gesteld dat er “voldoende scheiding tussen het proces materi le controle en de zorginkoop” dient te zijnheeft de NZa de “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars” Deze regeling vermeldt onder andere eisen waaraan de uitvoering van controles door de verzekeraars moet voldoen Hierin wordt onder andere gesteld dat er “voldoende scheiding tussen het proces materi le controle en de zorginkoop” dient te zijn4 1 Samenwerkingstrajecten MSZ en GGZ 12 5 SAMENVATTING RISICO’S 2020 13 BIJLAGE 1 16 3 ALGEMEEN ONTROLEJAARPLAN 1 INLEIDING Conform de ‘ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars’ van de NZa is een controle op gepast gebruik eenHorizontaal Toezicht MSZ en GGZ In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen Horizontaal 3 NZa TH NR 006 Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars 2016De beleidsregels en nadere regels zijn opgesteld door de NZa De Registratiewijzer FMS 2022 PDF document bestaat uit de meest gestelde vragen over zowel de wijzigingen in de regelgeving, als ook vragen over de registratie in het algemeenType Beleid en regels Nadere regel Bron Nederlandse Zorgautoriteit Versie en datums Versie 2 Geldend vanaf 01 08 2018 tot en met nog niet bekend Laatste wijziging 17 12 2018 Overige referentiedatums in het document 03 04 2018 Publicatiegegevens Uitgever Nederlandse Zorgautoriteit Kanaal NZa Vorm origineel PUC documentIn deze paragraaf wordt voor bovengenoemde sectoren nadere informatie gegeven over de voorlopig gerealiseerde uitgaven in de afgelopen jaren Onderhandelaarsresultaat MSZ 2014–2017 prijspeil 2013 20 553 20 675 20 677 de regel actueel beeld in de tabellenZoeken binnen Ont Regel de Zorg Zoek 6 Doorontwikkeling machtigingenportaal VECOZO afgerond Machtigingen MSZ kunnen digitaal worden aangevraagd, inclusief benodigde aanvullende informatie In het najaar van 2019 gaan zorgverzekeraars en zorgaanbieders hierover nog in overleg teneinde nadere afspraken te maken met de ziekenhuizenDe nadere regel ‘Regeling medisch specialistische zorg’ schrijft voor hoe deze codes gebruikt moeten worden De twee extra add on codes voor verblijf op de IC gelden vanaf 1 oktober 2020 en hebben een gereduceerd tarief van € 0, 01 Er zijn vanaf dan vier add on codes beschikbaar voor verblijf op de ICnadere regel NR CU 266 18 01 2016 9 0 8 Geen verplichte invoering ICD 10 per 01 07 2015 17 04 2015 9 0 7 Wijzigen paragraaf 4 7 Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie MSVT 12 01 2015 9 0 6 Correctie par 4 14 26 11 2014 9 0 5 Integrale tarieven, taakherschikking, enz per 2015 08 10 2014Voor declaraties kaakchirurgie in 2017 en later raadpleegt u de Nadere Regel van de NZa Op deze website kunt via de tabbladen uitgaande relaties de bijlagen behorende bij de Nadere Regel zien en kunt u hier ook een link vinden van Nadere Regels van voorgaande jaren Bij inkomende relaties vindt u de Nadere Regels van een jaar laterDe verplichte kostprijsaanlevering voor ziekenhuizen is opgenomen in de nadere regel ‘Registratie en aanlevering kostprijzen’ actuele versie NR REG 1740 Hoe de NZa deze kostprijzen vervolgens gebruikt om te komen tot tarieven is op genomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg’Bijlage I bij Convenant ketenprocessen MSZ Uniforme declaratieparagraaf versie 1 0 december 2011 Pagina 1 van 13 4 Door de beschikbaarheid van COV is het slechts mogelijk om in uitzonderlijke situaties gegevens over verzekeringsrecht of BSN van een verzekerde telefonisch bij de zorgverzekeraar op te vragen van de nadere regel van de NzaDe “ Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars TH NR 006 ” heeft tot doel nadere voor schriften te stellen aan de uitvoering van controles door zorgverzekeraars ten behoeve van de rechtmatige uitvoering van de Zvw Daarnaast stelt deze regeling voorschriften aan de administratie die een zorgverzekeЕдинен информационен портал официален източник на информация относно мерките за борба сmedisch specialistische zorg’ en de nadere regel ‘Regeling medisch specialistische zorg’ inclusief tarieven RZ16a in juli 2015 gepubliceerd In deze regelgeving zit een aantal aandachtspunten voor de revalidatie die hier worden beschreven Het bezwaar dat doorNadere memorie van antwoord 04 10 2019 2019 2020 Kamerstuk 35043, nr E Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ Nota naar aanleiding van het verslag 01 10 2019 2019 2020 Kamerstuk 35270, nr 6 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe nieuwe regelgeving is gepubliceerd op Een aantal beleidsregels en nadere regels is door de NZa onder voorbehoud van politieke besluitvorming vastgesteld In de betreffende regelgeving hebben wij daarom een voorbehoud opgenomen Wijzigingen ten opzichte van 2014 komen vooral door overhevelingen per 2015 de langdurige GGZ gaat over van deNadere regel – Regeling medisch specialistische zorg o Definities o Registratieregels o Declaratiebepalingen o Informatieverplichtingen 10 11 Geneesmiddelen, die binnen de muren van een ziekenhuis MSZ instelling worden gebruikt, worden vergoed als onderdeel van een integraal dbc zorgproduct met bijbehorend totaal tarief voorDit vergt nadere uitwerking Voor de opschaling van de IC zorg naar 1 150 bedden in 2022 is het MSZ kader 2022 verhoogd met € 35 miljoen zie nota van wijziging op de VWS begroting 2022, Kamerstuk 35 925 XVI, nr 10 De regel w v besluitvorming RA is geen aparte maatregel maar betreft een optelsom van alle maatregelen die in hetBeoordeling en verantwoording DBCpakket 1 Conceptrapport tbv adviescommissie Cure Beoordeling en verantwoording DBCpakket 2016 RZ16a Versie Ingangsdatum 1 januari 2016 Juni 2015 3 Inhoud 1 Inleiding Context Oplevering DBC pakket 2016 RZ16a Verbeteringen werkprocessen en audit Leeswijzer 7 2 Beleidsontwikkeling DOT Nieuwe indeling1 1 Opzet protocol Dit protocol maakt voor zover dit betrekking heeft op de zorgverzekeraar integraal onderdeel uit van de NZa Nadere Regel TH NR 001 Regeling controle en administratie zorgverzekeraars Dit protocol bestaat uit een algemeen deel hoofdstuk 1 , deel A werkzaamheden accountant hoofdstuk 2 tot en met 9 en deel B normenkaders …In het Ont regel de zorg programma van VWS en de VvAA is in 2019 afgesproken om het non concurrentiele gedeelte van de inkoopcontracten voor GGZ per 2022 zoveel mogelijk te uniformeren Zorgverzekeraars Nederland heeft daarom een werkgroep opgestart, waar een eerdere uniformering in de MSZ sector als basis is genomenMet deze regel wordt de MSZ gecompenseerd voor de oploop van deze taakstelling Transformatiegelden Voor instellingen die meegaan in de in het rapport van de Taskforce ’Juiste Zorg op de Juiste Plek’ geschetste transformatie dan wel naar krimp bewegen, is voor de periode 2019 tot en met 2022 in totaal € 425 miljoen aan transformatiegeldenVerder wordt de Nederlandse CFC regel voor laagbelaste buitenlandse inkomsten van multinationals aangepast en uitgebreid naar actieve inkomsten De maatregelen zijn nog niet volledig ingevuld Voor de CFC regel wordt een effectieve tariefgrens van 15 verondersteld met bijheffing tot het minimumtarief, vergelijkbaar met Pillar ILcombinatielijst’ d d juni 2013 en ‘Toelichting regelgeving MSZ ’ door de NZa d d 21 februari 2014 kenmerk CI 14 3c Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatieRomeinse tijd IJzertijdaardewerk Zoutaardewerk Fenstergef ss Wierum stijl Nordseek stennahe Fundgruppe Hessens Schortens aardewerk Angelsaksisch aardewerk Noord Drenthe continue bewoning RWG aardewerkAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this iconVraag 1 Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het standpunt vertegenwoordigen VrHopitutuqaiki The Hopi School PO Box 56 Hotevilla, Arizona 86030 928 734 2433 www hopischool netVraag 1 Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het standpunt vertegenwoordigen VrHopitutuqaiki The Hopi School PO Box 56 Hotevilla, Arizona 86030 928 734 2433 www hopischool netZoekresultaat 11 20 van 55 resultaten Zoekresultaat Filter op opties Externe link Nadere regel inclusief financieel besluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrecht 2022 Uitgegeven door Utrecht Externe link Nadere regel artikel 2 2 3 Verordening maatschappelijke tegemoetkoming gemeente Utrecht, tegemoetkomingISSN 1977 0758 Publicatieblad van de Europese Unie L 295 Uitgave in de Nederlandse taal Wetgeving 60e jaargang 14 november 2017Zorginstituut Nederland voert een risicoselectie uit op toegelaten MSZ geneesmiddelen en bepaalt op basis daarvan welke geneesmiddelen voor een nadere pakketbeoordeling in aanmerking komen Er kan ook sprake zijn van beperkte financile toegankelijkheid voor een individuele patint als een geneesmiddel wl in het verzekerd pakket is opgenomenNadere uitwerking loopt en vervolgoverleg is gepland De vaccinatiekosten in Q1 en Q2 worden overigens sowieso vergoed als onderdeel van de nog te maken regeling Ook de hardheidsclausule bij negatief Zvw resultaat vraagt om vervolgoverleg, om toch zo snel als mogelijk voortgang te boeken worden de externe accountants – verenigd in CoziekNo category Eindrapport Onregelmatigheden in declaratiebestanden in zesBehandelplan In het formulier “Behandelplan” vind je een tabel waarin je je hele plan kunt samenstellen en monitoren Inleiding In verslagleggingsrichtlijnen vind je het formulier “Behandelplan” Daarin leg je per pati nt het beoogde eindresultaat, de tussenresultaten doelen met streefdatum, geplande verrichtingen en behandelafspraken vast Via de volgende link kun …zie regel 87, het dient geautomatiseerd te zijn, indien bron registratie niet klopt zijn daar andere regels van op toepassing zie regel 87 Daarnaast betreft ook materiele controle benchmark, spiegels, signalenHetzelfde gebeurde met de maatschappen en vakgroepen die een erkende opleiding tot medisch specialist uitvoeren, als regel in nauwe samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC Ook zijn diverse opleidingen en bijscholingen voor verpleegkundigen, paramedici en andere beroepsbeoefenaren aangebodenWille msz Keerdekoe ook Kaertekoe en den sergeant majoor Joannes Lamotius of de la Motte 14 Jan Bij dat beleg bezweken op 18 Nov 1640 Adriaan Antheunissen, op 1 Dec 1640 Pieter van den Broeck en op 3 Jan 1641 Jacobus Couper i en schuitje zilver had 4 teyl, of tayl, en 3 maes Een teyl werd destijds gerekend op 53 Hollandsche stuiversOpening Voorzitter Rog Aanwezig zijn 144 leden der Kamer, te weten Van Aalst, Aartsen, Agema, Akerboom, Alkaya, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Azmani, BaudetVoor een aantal vragen geldt dat deze nog nadere uitwerking en besluitvorming vragen door het kabinet Voor de opschaling van de IC zorg naar 1 150 bedden in 2022 is het MSZ kader 2022 verhoogd met € 35 miljoen zie nota van wijziging op de VWS begroting 2022, Kamerstuk 35 925 XVI, nr 10 De regel w v besluitvorming RA is geenP0255 3 Verwijder het polystyrene vulblok uit de onderkant van de machine en het plakband waarmee de 2 plastic zakken aan de voorkant van het apparaat bevestigd zijn 4 Trek voorzichtig de rechter plastic zak 1 uit de machine, terwijl hij naar het …Rapport Datum 1 december 2006 Rapportnummer 2006 378 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale politiekorps Brabant Noord op 8 december 2003 hem hebben aangehouden in zijn woning zijn woning niet deugdelijk hebben afgesloten, dan wel hebben doen afsluiten, toen zij verzoeker vervolgens meenamen naar hetmsz zijn in 2019 veel afspraken opgestart waaronder het programma zorgevaluatie en gepast gebruik, uitbreiding van het integraal pakket aan maatregelen IPAM dure geneesmiddelen en de overhevelingen van geneesmiddelen groepen uit de openbare farmacie naar de medisch specialistische zorg Kamer stukken II 2019 20, 29248, nr 318Borger Op de locatie in Borger kun je in de onderbouw terecht voor de vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg en mavo havo In de bovenbouw, dit is vanaf klas 3, ga je verder met vmbo basis of kader profiel dienstverlening amp producten of mavo Als je verder wilt en kunt op de havo, dan kun je overstappen naar onze locatie OosterstraatMSZ EN 1563 ASTEM A 395 Allgemeine Informationen zu ATOMAC Armaturen Ahaus GmbH von Braun Stra e 19a sind auch die anerkannten Regeln f r Sicherheit und fachgerechtes Arbeiten zu beachten STOP Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde FLOWSERVE kantoorVia het programma Ont Regel de Zorg vindt een continue dialoog plaats met de sector en systeempartijen over de nut en noodzaak van wet en regelgeving wordt nu ook gebruikt bij het plannen van de inhaalzorg en maakt onderdeel uit van het kader ‘passende inhaalzorg MSZ ’ Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en de NadereOud Holland publ by the Netherlands Institute for Art History onder red van A D de Vries et al nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid, enz , jrg 8, 1890, 1890 van 1890 pag 30 In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher nlVoor nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting bij de betrokken artikelen en bijlagen 1 Richtlijn 98 37 EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines 4 hield een codificatie van Richtlijn 89 392 EEG 5 in Nu Richtlijn 98 37 EGDe bestuurlijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord MSZ dienen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden Door de huidige coronacrisis besef ik des te meer hoe belangrijk die opgave is Zoals ik in mijn brief van 2 december 2020 uiteen heb gezet, is op dit moment nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zullen zijn van de coronacrisis2 0 6 2 5 0 2 1 4 4000000000000004 2 0 2 2 1445 1445 1134 637 18 0 0 655 1134 0 1134 1 0 4 0 655 655 100 0 0 0 12 0 0 11 655 0 1 679 1 1 100 0 2015 2 2 100 2 2 100 0 1134 3 3 100 3 0 2 9 4 2 2999999999999998Genomen acties A Controle declaratiestromen Uitbrengen van de nadere regel Controle en administratie zorgverzekeraars Overleg met VWS en het College bescherming persoonsgegevens CBP over het aanpassen van de Regeling Zorgverzekering Het geven van voorlichting via onder andere presentaties, bijeenkomsten en het beantwoorden van vragenDie Ger te m ssen von autorisiertem Kundendienstpersonal gem rtlichen Vorschriften installiert werden Installation des Au enger tes 387 mm Lufteinlass 2 L cher in U f rmigem Fu Fu bolzen M10 320 mm 500 mm Lufteinlass 355 mm 900 mm 200 mm Luftauslass 2 12 mm 36 mm ovale L cher Fu bolzen M10 1 7Het is in mijn beleving eerder regel dan uitzondering dat verkopers niet volledig tot in alle details zijn ge nformeerd over de exploitatieresultaten van een ontwikkeling Maar dat betekent naar mijn oordeel niet dat de verkoper in dwaling is gebracht en niet meer in staat zijn tot een normale en bruikbare transactie1982 063 geschiedenis histoire pharmacie Kringgeschiedenis Dr D A WITTOP KONING 70 jaar 1365 Sur Ie c l bre dentiste ou pharmacie n de Van leerjongen tot meester apotheker vu 1369 M J VAN LIEBURGAls niets anders is overeengekomen mag een overeenkomst in de regel alleen worden be indigd wanneer een partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst Artikel 26 Warenwet geeft de bevoegdheid om ten aanzien van artikel 5 18 Awb nadere regels te stellen Waar de Awb de bevoegdheid geeft om monsters te nemen om te onderzoeken, schept1 1 6 6 6 6 1 3 3 1 2 4 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 1 1 1 1 5 4 5 1 9 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 1 1 1 1 1 3 1 11 11 11In Nederland wonen we graag in een ‘jaren dertig huis’ Zo graag zelfs dat er weer nieuwe woningen in jaren dertig stijl worden gebouwd Een belangrijk verschil is dat deze nieuwe huizen extreem energiezuinig ontworpen zijn en de oude juist helemaalZoeken Hoofdmenu Inhoud Home Over deze site Site map Tips ReageerAn icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this iconBEKNOPT ETYMOLOGISCH WOORDENBOEKDER NEDERLANDSCHE TAAL BEKNOPT ETYMOLOGISCH WOORDEXBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL DOOR 1 VERCOULLIE, professor in de Nederlandsche philologie, to GenIf you are looking for the instruction manual Clothes dryer MIELE T 8813 C EDITION 111 you have come to the right place On this page you can download it for free For details about manual, see the info below The file is available in a few seconds as the connection speed of your internetNadere informatie hierover treft u aan in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag en in het jaarverslag van de klachtencommissie JAARDOCUMENT 2014 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS 17 2 10 Partners in zorg Het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkt continu aan verbetering van haar zorgverlening en doet dit in samenwerking met vele partners Kort is aangegeven waar de50N A A lVI L IJ S T DER welke, de uitgave des op dit Woordenboek hebben l geteeketzd De kwaliteiten en woonplaati n der Inteekcnarell zijn in deze lijst geplaatst, overeenkomstig de opgave ten tijde der inteekeningOvp Tarief Ovp TariefVraag 1 Kunt u onderstaande vragen behandelen als feitelijke vragen, waarbij de gestelde vragen doorgaans niet van alle bovengenoemde fracties het standpunt vertegenwoordigen VrHopitutuqaiki The Hopi School PO Box 56 Hotevilla, Arizona 86030 928 734 2433 www hopischool net
161 | 112 | 92 | 92 | 41
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.