V še světov ho dluhu čin 243 bilionů dolarů Je to rekord, kter třikr t překročil glob ln HDP, tedy cenu všech produktů a služeb na planetě Ekonomov varuj , že až tato obrovsk bomba pod světovou ekonomikou vybuchne, vypukne krize horš než v roce 2008 Př činy extr mn ho světov ho zadlužen Ze2020 Ekonomick krize se bl ž Jak se na ni připravit P šeme na Hypoindex cz Po koronavirov krizi oček vaj experti krizi dalš – ekonomickou Jak hlubok bude a zda půjde jen o recesi, nebo v raznějš ekonomick propad, uk že čas i naše připravenost Důležit je diverzifikovat portfolioLYSONĚK, Tom š Ekonomick krize v roce 1930 a 2008 Jak zpravodajstv LN a MF Dnes reflektovalo v voj nezaměstnanosti Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum Praha N rodn muzeum , 2011, 56 3 4 , 49 52 ISSN 0036 5351Důsledkem ekonomick krize vzrostl počet nezaměstnan ch a kles počet nab zen ch voln ch m st Statistiky ukazuj , že propouštěn se v důsledku vysok genderov segregace česk ho trhu pr ce dotklo zat m v ce mužů Pod l žen na celkov nezaměstnanosti představoval ke konci března tohoto roku 48, 3 ženJak pozitivn dopady může m t ekonomick krize způsoben koronavirem Hrozbě hlubš ekonomick krize nečel me poprv Krize ale nem pouze negativn v znam, protože přin š tak možnost změny a př ležitost k inovac m Kde všude se krize projev a co dobr ho n m může přin st Podle gener ln ho tajemn kaTahle krize je důsledkem našich z měrů, př n a syst mů přesvědčen , podle kter ch jsme jednali a žili v uplynul ch letech D ky t hle situaci si můžeme uvědomit, v čem byly naše z měry nefunkčn , kde jsou rozpory v našich př n ch a jak naše přesvědčen o světě a jeho fungov n vytvořily to, co„Věcn diskuse“ o krizi počesku Martin Hekrdla 19 04 19 Zat mco svět se chyst na ekonomick zpomalen , kter se může proměnit v katastrofu, rozezlen lid t hne mimo hřiště a naši koment toři broj proti zvyšov n mezd ekonomick krizeNeoCREL s r o Slovensk republika info chorvatsko ubytovanie sk IČO 44334109 IČ DPH SK2022668538Přečtěte si o t matu Ekonomick krize Abychom v m usnadnili vyhled v n zaj mav ho obsahu, připravili jsme seznam čl nků souvisej c ch s t matem Ekonomick krize , kter hled te Najdete zde čl nky, fotografie i videa k t matu Ekonomick krizeVšeobecn ekonomick statistika zachycuje širok spektrum informac o v voji v oblasti tzv re ln ekonomiky Jej m obsahem jsou statistick data zjišťovan a zpracov van Českou n rodn bankou, Česk m statistick m řadem a Ministerstvem pr ce a soci ln ch věcPolitick , ekonomick a humanit rn krize i miliony mrtv ch Na to svět vyjde v lka na UkrajiněV posledn ch třech až čtyřech letech se mluvilo o tom, že přijde nějak hospod řsk krize Mluvili o tom ekonomov , finančn experti, zkušen podnikatel , ale t měř nikdo tomu nevěřil, protože krize poř d nepřich zela Avšak zkušen podnikatel , kteř několik kriz …Přečtěte si o t matu Ekonomick krize Abychom v m usnadnili vyhled v n zaj mav ho obsahu, připravili jsme seznam čl nků souvisej c ch s t matem Ekonomick krize , kter hled te Najdete zde čl nky, fotografie i videa k t matu Ekonomick krizeKr zov manažment počas pand mie COVID 19 a po jej odznen Počas pand mie COVID 19 sa stal kr zov manažment d ležitou s časťou v bavy každ ho l dra Udalosti, ktor ch v skyt je veľmi nepravdepodobn , avšak ich n sledky maj veľk dopady na spoločnosť, je ťažk predv dať – nem me s nimi dostatočnCelosvětov ekonomick krize byla už v roce 2007 naznačena několika důležit mi indik tory Prvotn př činou byla americk hypotečn krize , kter postupně přerostla ve světovou finančn krizi , v znamnou roli sehr la rovněž vysok cena ropy v prvn polovině roku 2008, kter vedla k poklesu re ln ho HDP a zvedla spotřebitelsk cenyS P nis Ekonomick kr za v tomto roku nepr de Bratislava 16 janu ra TASR Hoci sa tento rok svetov hospod rsky rast spomal , ekonomick kr za podobn tej z prelomov rokov 2008 a 2009 by nemala pr sť Tri najv čšie ekonomiky sveta – č nska, americk a ekonomika euroz ny – s ce spomalia svoj rast, svetovStručn anatomie krize 1 Hypotečn krize propad cen nemovitost 2 Finančn krize probl my bank 3 Dluhov krize dluhy st tů Ekonomick krize propad celkov produkce, n růst nezaměstnanosti a obecn tlum ekonomick aktivityKrize , konkr tn aktu ln krize covidov zas hla drtivou většinou podnikatelů na zem ČR Podnikatelsk činnost je v mnoha odvětv ch už několik měs ců pozastavena Pokud hled te inspiraci na to, jak na krizi reagovat, jste tady spr vně 1Magaz n Krize v ČR přin š novou službu měřen s ly krize krizoměr Vyvinuli a implementovali jsme měřič s ly krize Fenomen lně ekonomicka Aptera D ky velmi n zk v hy, mimoř dně aerodynamick karoserii a hybridn mu pohonn mu zař zen je Aptera naprosto sporn jej spotřeba je 1 litr na 100 kilometrůCel sr lansk kabinet kromě prezidenta a jeho sourozence premi ra v neděli odstoupil ze sv ch funkc , protože vl dnouc politick klan se snaž vyřešit narůstaj c hospod řskou krizi a v padek soci ln ch m di nedok zal zastavit dalš den protivl dn ch demonstracThe article attempts an analysis of economic instruments used by economics policy makers, which were utilised during the global economic recession The global economic recession, which originally resulted from the mortgage and financial crisis, that began in the U S A The article indirectly tends to highlight the importance of the space in which these tools are used and …2012 03 Ekonomicka vykonnost a trh prace v kontextu ekonomicke krize zkusenosti se zemi visegradske ctyrky pdf 688 7 kB Odkazy Full article in the database ABI INFORMO krizi se mluv neust le Už ale nastal jej konec A kdy to bylo Odpověď zn Skončila na podzim roku 2011 Tady je důkaz Akciov trh oceněn v ceně zlata se na dno dostal v ř jnu roku 2011 Tento graf je důležit Zlato je sk la Když akcie začnou překon vat zlato, znamen to, že lid věř v konec krizeFacility management versus glob ln ekonomick krize 2008 26 3 2018 Lenka Novotn , Adam Truska, VUT Brno, fakulta stavebn , stav stavebn ekonomiky a ř zen Recenzovan Až největš světov ekonomick krize donutila firmy ve snaze přež t, aplikovat Facility management na svoji strukturu a v sledky ukazuj , že byloEkonomick krize donutila dom cnosti šetřit Třeb čsko, Vysočina Zvyšuj c se ceny vodn ho a stočn ho nut dom cnosti šetřit vodou Přitom… 11 5 2010Ekonomick krize je jedn se z f z hospod řsk ho cyklu Nast v , pokud ekonomick pokles trv po dobu nejm ně čtyř čtvrtlet Kratš obdob nejm ně půlročn je naz v no reces Př klady ekonomick ch kriz Velk hospod řsk krize Ekonomick krize 2008 2016 Souvisej c čl nky Ekonomick depreseŠT TEK ekonomick krize 16 4 2020 73 Strach o fotbal Německo zas hne ekonomick krize Je to bezm la rok, co se Němci vyhř vali na fotbalov m piedestalu Titul nejlepš soutěž světa… 15 1 2013 13 Na mysliveck m plese se lid bavili, odnesli si i lovky z lesa T nec nad S zavou – O tradičn Mysliveck ples, kterPDF The aim of this paper is to show that the current anti deflationary rhetoric of central banks lacks adequate support from the economic literature Find, read and cite all the research7 vzťahy Americk dol r, Kanada, Mexiko, Peso, Spojen št ty, 1994, 20 december Americk dol r 1 dol rov bankovka Americk dol r je ofici lna mena Spojen ch št tov americk ch a niektor ch ďalš ch kraj n Ekv dor, Salv dor a V chodn Timor sa preň rozhodli nez visle, niektor št ty skorš ch americk ch terit ri v Tichomorsk ch ostrovoch po z skanekonomick krize Historik Lid zapomněli, že jim hroz smrt Pandemie může ovlivnit dalš dek dy Podle historika a sociologa Stanislava Holubce bude pandemie velk m dějinn m mezn kem podobně jako rok 1989Ekonomick krize Tato prezentace popisuje velkou hospod řskou krizi nejen v USA, ale i ČSR Nechyb samozřejmě zač tek, čern dny i jej důsledky Po skončen prvn světov v lky 11 11 1918 byly evropsk země silně zadluženy u USA, kter v t době byly nejsilnějš průmyslovou a finančn mocnost gt USA takUkrajinsk krize již spěje k z věru Přehl dka v tězů a poražen ch Proč je to v hodn pro Rusko 1 V kontextu skutečn kr deže č sti rusk ch zlat ch a devizov ch rezerv tzv zmrazen aktiv rusk Centr ln banky z padn mi vl dami si už nemůžeme b t jisti, že …ekonomick krize 2009 Kam až porostou ceny nemovitost Nemovitosti zdražuj posledn rokydvojcifern m tempem, což nejv ce pociťuj obyvatel Prahy a Brna Je třeba seob vat dalš realitn bubliny A kam až ceny porostou …N rodn ekonomick konference 2020 Ing Martin Kolovratn k poslanec a m stopředseda Hospod řsk ho v boru PSP ČR spolu s Institutem pro politiku a společnost si …Celosvětov ekonomick krize byla už v roce 2007 naznačena několika důležit mi indik tory Prvotn př činou byla americk hypotečn krize , kter postupně přerostla ve světovou finančn krizi , v znamnou roli sehr la rovněž vysok cena ropy v prvn polovině roku 2008, kter vedla k poklesu re ln ho HDP a zvedla spotřebitelsk cenyKoronav rus COVID 19 Wilfried Serles, rak sky expert a managing partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton … Rak sky expert 13 opatren vl dy nestač , bez zavedenia Kurzarbeit hrozia na Slovensku stovky nezamestnan chHokejista Stanislav Kall m za sebou ďalšiu sez nu vo šv dskom klube Aspl ven HC Napriek tomu, že je obrancom, v štatistik ch mal v priemere bod na z pas Po šiestich rokoch str ven ch v tomto klube dostal ponuku p sobiť pri t me ako hraj ci asistentKon se 25 června 2020 v 17 30–18 30Margaret Thatcher pomohla ekonomick krize , byla ne stupn a nepoddala se st vk m Hlavn obsah Seznam Zpr vy • ter 10 května Sv tek m BlaženaSvetov ekonomick kr za je varovan m pred t m, aby ľudstvo pri snahe o hospod rsku prosperitu nezab dalo aj na z kladn ľudsk hodnoty V rozhovore pre agent ru AP to v piatok vyhl sil b val česk a československ prezident V clav Klaus Demokracia a sloboda podľa neho nie s len o neobmedzenom nah ňan materi lnych statkovPokud ovšem vl dy nenajdou způsob, jak činně řešit př činy současn krize – tedy ekonomickou nerovnost a automatizaci pak tu s n mi populismus a autorit řstv zůstanou d le, než by se n m l bilo Inzerce • Předplatitelům reklamu nezobrazujemeNab dka pracovn pozice učitel ka matematiky, informatiky, španělštiny Dvoř kovo gymn zium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou přijme od z ř 2022 na pln vazek kvalifikovan ho učitele učitelku s aprobac matematika, informatika Nab z me zaměstnaneck v hody s možnost ubytov n ve školn m bytě v bl zkostiPozv nka do Vihorlatskej knižnice v Humennom na predn šku o ekonomickej kr ze, 28 10 2009 o 17 00 hodPrameny k dějin m československ krize 1967–1970, sv 10 ISBN 978 80 7285 131 7 Zavř t obsah publikace Zavř t obsah publikace Dalš publikace autorůVysok škola technick a ekonomick v Česk ch Budějovic ch VŠTE , patř c do s tě veřejn ch vysok ch škol, se od ostatn ch česk ch technik liš sv m v razn m zaměřen m na praxi Př mo do osnov posledn ch ročn ků je zahrnut v Česku nadstandardn jeden semestr odborn praxe, a spolupr ce s vybran mi firmami podle studijn ch oborů je rysem cel ho studiaEkonomika Pen ze USA Krize volby HDP Brexit velk brit nie trump Donald Trump Slovensko investice zlato koronavirus Covid 19 5G Nikola Tesla ekonomick krize Interl trum realitn trh REIT fondy Biden Libra FTSE100 FTSE 250 akcie kapit lov trh profitlevel Luk š Baloga V tězov Bitcoin Kriptoměna Obchodov n Forex CFD komoditaNeradujte se, Evropu ček třet f ze ekonomick euro krize Prvn dvě f ze evropsk krize – bankovn krize , kter vznikla nadměrn m zadlužen m veřejn ho a soukrom ho sektoru, n sledovan v razn m poklesem důvěry ve vl dy zem euroz ny – byly již spr vně identifikov ny a euroz na se je snaž č stečně řešitV sledky pro št tek ekonomick krize Phdr Petr Hampl, Ph D Cesta z nevolnictv 12788 28 11 2020 V ce než polovina Čechů se i během koronaviru nejv c boj sucha 6 5 2020Online knihkupectv Knihy ABZ cz aktu ln nab dka titulů z kategorie Knikupectv gt Naučn literatura gt Ekonomie, obchod, finance gt Ekonomick transformaceDaily Express Tridsaťtis cov platy von der Leyenovej a Lagardeovej s fackou chudobn m občanomŠtvrt zo s rie predn šok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre modern Slovensko, ktor sa pozer na riešene s časnej ekonomickej kr zy americk m FedomKaribska krize byla nejnebezpecnějsim momentem od druhe světove valky a svět se dostal na pokraj jaderne valky Osud milionů lidi zavisel na rozhodnuti americkeho prezidenta a sovětskeho vůdce Na jejich rozhodovani se podilelo mnoho vnitřnich a vnějsich faktorů a ukolem teto diplomove prace je zjistit, jake faktory a v jake miřeEkonomick krize je jedna z f z hospod řsk ho cyklu, kter nast v , pokud ekonomick pokles trv po dobu nejm ně čtyři čtvrtlet Kratš obdob nejm ně se naz v odborně reces Ch peme li ekonomiku jako hospodařen , tj nejen jako souhrn v sledků hospodařen , ale i jako proces jejich tvorby, potom ekonomickou kriz označujeme takov stav, kdy se procesEkonomicka krize Ekonomick krize Ud losti X Hroz kolaps ekonomiky i Evropsk unie John Casti se zab v anal zou složit ch syst mů Předn šel na Princetonsk univerzitě, ve V dni se stal spoluzakladatelem stavu, kter studuje extr mn ud losti vyvolan člověkem U n s mu vyšla kniha „Ud losti X“krizi pouze jako soubor proměnn ch, kter se vych l ze sv ho obvykl ho v voje, ale přiřazuje j lidsk rozměr, tedy za ekonomickou krizi ch pe obdob , kdy n lada ve 9 společnosti dospěje do situace, ve kter většinov populace ztrat důvěru v budouc ekonomick v voj a tato n lada se n sledně prom tne do stavuKrize v někter ch oborech ekonomick činnosti už nyn prob h gastronomie, turismus , a jak dlouho bude vše trvat, nedok ži předv dat Lid však nechtěj př liš slevit ze sv ch v hod, preferenc a činnost , takže oček vaj , že se covid vyřeš a vše bude prob hat jako dř vezobrazit všechny obsahy Na Cenu Akademie nominovan režis r Charles Ferguson Konec v nedohlednu uv d finančn krize , prvn film, kter odhaluje šokuj c pravdu, jež se skr v za ekonomickou kriz z roku 2008 Glob ln finančn kolaps přišel na dvacet bilionů dolarů, miliony lid připravil o pr ci a jejich domovyRopn krize roku 1979 Prezident Carter ve svetru burcoval Američany k šetřen , st lo ho to křeslo Arian Ebrahimi Aukro pom h lidem v nouzi Za prodan telefon nebo PC teď dostanete v c peněz redakce G czEkonomick krize Odemknout obsah Chcete odemknout všechny čl nky Pořiďte si předplatn a automaticky z sk te př stup k cel mu archivu t den ku RespektStudie Migration and the Economic Crisis Implications for Policy in the European Union poskytne synt zu a anal zu nejnovějš ch dostupn ch dajů, na z kladě kter ch se vyhodnocuje dopad glob ln ekonomick krize na migranty a migračn politiku v Evropsk unii Z věry uveden ve zpr vě jsou prim rně založeny na průzkumu veden m kancel řemi IOM v 27 člensk chTato krize je nesrovnateln s t m, co prožila česk ekonomika v letech 1997 až 1998, kdy vrcholila krize založen nezvl dnut m důsledků ekonomick transformace na poč tku devades t ch let Tehdejš krize byla vyvol na chybnou hospod řskou politikou tehdejš vl dy stejně jako nepřiměřenou politikou centr ln bankyCelosvětov ekonomick krize byla už v roce 2007 naznačena několika důležit mi indik tory Prvotn př činou byla americk hypotečn krize , kter postupně přerostla ve světovou finančn krizi , v znamnou roli sehr la rovněž vysok cena ropy v prvn polovině roku 2008, kter vedla k poklesu re ln ho HDP a zvedla spotřebitelsk cenyekonomick krize 22 10 2020 16 min Koronavirov krize Tis ce firem jsou v ohrožen , kompenzace stačit nebudou, rezervy jsou vyčerp ny, ř k Prouza 9 7 2020 21 min Byznys Wichterle St tn pomoc funguje jak za Rakouska Uherska, sam kolonky a raz tkaOd začiatku roka, kedy Slovensko začalo bojovať s Covid19, začalo bojovať aj s veľkou ekonomickou kr zou Erik Ňarjaš je podnikateľ, finančn k ktor …ekonomick kr za Kompletn judikat ra judik ty – vyše 600 000 rozsudkov všetk ch s dov SR, ČR a EU Všetky zverejnen rozsudky s dov, rozsudok s du, s dne rozhodnutia, judik ty Najvyššieho s du SR, stavn ho s du SR, Krajsk ch s dov a ESDEkonomick krize je jedna z f z hospod řsk ho cyklu, kter nast v , pokud ekonomick pokles trv po dobu nejm ně čtyři čtvrtlet 90 vztahyPodle ekonoma Pavla Kysilky bude dalš krize ještě hlubš než ta předchoz a nezabr n j ž dn opatřen , kter vl dy a nadn rodn instituce od roku 2008 přij maj , ba naopak Krize m však kromě negativn ch dopadů tak očistn mechanismus, ř k profesor Richard HindlsT ma ekonomick krize 2019 na wiki e15 cz Přečtěte si vešker aktu ln informace o t matu ekonomick krize 2019 nejnovějš čl nky, aktuality, fotografie, videa …Krize a zlato 1, 2, 3 od zlatoforum čtv 05 led 2012 10 41 33 22 Odpovědi 6629 Zobrazen Posledn př spěvek od host čtv 27 z ř 2018 20 52 26 Situace v Evropě a zlato od karpen17 sob 29 pro 2012 9 25 24 5 Odpovědi 2157 Zobrazen Posledn př spěvek od …Ekonomick krize bohužel ještě nen překon na a to nemůžeme ignorovat Unfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it Celosvětov ekonomick krize zas hla mnoh odvětv ekonomiky The global economic crisis has affected many areas of the economyAn economic depression is a period of sustained, long term downturn in economic activity in one or more economies It is a more severe economic downturn than a recession, which is a slowdown in economic activity over the course of a normal business cycle Economic depressions are characterized by their length, by abnormally large increases in unemployment, …IDEA anti COVID 19 Ekonomick kr za a straty na životoch 17 6 2020 IDEA anti COVID 19 20 Autoři Krist na Hrehov , Štěp n Jurajda Celou studii si můžete přeč st ZDE Ekonomick kr za a straty na životoch Cel text studie ve form tu PDF si můžete st hnout ZDE V t to studii shrnujeme kl čov poznatky existuj c ch v zkumů, kter se věnuj vztahu meziPavel Smutn je presidentem nadačn ho fondu BOHEMIAN HERITAGE FUND, kter podporuje českou kulturu a umělce, a presidentem Česko izraelsk sm šen obchodn komory, jež se zaměřuje na vz jemnou obchodn v měnu obou zem a rozv j vědeckov zkumn projekty D le je rovněž členem několika mezin rodn ch obchodn ch komorVedle růstu cen za bydlen , energie a dopravu, je velk m probl mem zdražov n potravin Polsk vl da plošně sn žila DPH Češi mohou Pol kům tiše z vidět Jana Mal 6 2 2022 Levnějš pohonn hmoty, energie i potraviny Polsk vl da plošně sn žila DPH, což m za n sledek pr vě n zk ceny nejen benzinuČl nky na Opavsk a hluč nsk den k se št tkem ekonomick krize Život mezi světov mi v lkami Na ot zky jak se žilo lidem ve Slezsku a na Ostravsku, jak prož vali obdob hospod řsk krize i destrukci prvn republiky v z věru 30 let 20 stolet , …Bakal řsk pr ce analyzuje roli J F Kennedyho v kub nsk raketov krizi v ř jnu 1962 Pr vě nukle rn zbraně, kter mi disponovaly jak SSSR, tak i USA, učinily eskaluj c krizi v Karibiku tolik nebezpečnou C lem t to bakal řsk pr ce je uk zat, zda americk prezident rozhodoval racion lně, zda zvažoval všechnyTechnick uloženie alebo pr stup s nevyhnutne potrebn na legit mny čel umožnenia použitia konkr tnej služby, ktor si častn k alebo použ vateľ v slovne vyžiadal, alebo na jedin čel vykonania prenosu komunik cie cez elektronick komunikačn sieťŠT TEK ekonomick krize 16 4 2020 73 Strach o fotbal Německo zas hne ekonomick krize Je to bezm la rok, co se Němci vyhř vali na fotbalov m piedestalu Titul nejlepš soutěž světa…Hospod řsk a ekonomick krize př činy, souvislosti, důsledky Istendael, Geert van Knihu moment lně nem me skladem Pohl dat dostupnost Osobn odběr zdarma Odes l me do druh ho pracovn ho dneKažd ekonomick krize m tak pozitivn str nku věci Firmy, kter něco v minulosti zanedbaly, kter špatně hospodařily a kter jen tak tak přež vaj , nejsp š odpadnou Zůstane tak zdrav j dro, kter sice krize bude st t nějak ty finance, nějak ho toho propuštěn ho zaměstnance, ale ti nejlepš zůstanouNeubauer, Viktor Fakulta Vysok škola technick a ekonomick v Česk ch Budějovic ch Rok 2019, studium spěšně absolvov no, udělen titul Ing Program obor Dopravn technologie a spoje Logistick technologie kombinace zaměřen Dopravn logistika Obhajoba diplomov pr ce Racionalizace logistick ch procesů ve vybran společnosti Pr ce na př buzn t ma
141 | 66 | 187 | 7 | 136
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.

JA |
ddev.myjniekarcher.pl