Rekenvoorbeeld De prijsindex op het moment van uw laatste prijsverandering is 95 De actuele prijsindex is 104, 5 Dit leest u in de tabel van het CBS Dan is de index met 10 gestegen en kunt u uw prijs met 10 verhogen Dat rekent u zo uit Prijsindex nieuw prijsindex oud x 100 100 prijsstijging 104, 5 95 x 100 100 10Inflatie cijfers Nederland CPI Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie0, 95 op alle lonen 121 00 Paritair Comit voor de schoonmaak Wijziging indexmechanisme voortaan jaarlijks op 1 januari en 1 juli Normaal is er ook een negatieve index in januari 2022, maar de sociale partners hebben beslist de negatieve index 0, 09 niet toe te passen op de lonen, maar te verrekenen bij de volgende indexaanpassingde lonen en bezoldigingen aan het indexcijfer der consumptieprijzen 8 KB 278, houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van de …Indien u een consumptieprijsindex of een gezondheidsindex voor een bepaalde maand zoekt, volstaat het dat u jaar en maand invoert Vervolgens krijgt u zowel de consumptieprijsindex als de gezondheidsindex op alle beschikbare basissenIndexering is het aanpassen van geldbedragen aan een indexcijfer Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het re le bedrag gelijk blijft, d w z dezelfde gemiddelde koopkracht blijft vertegenwoordigen De inflatie wordt bijvoorbeeld afgemeten aan de consumentenprijsindex CPI Dit is een gewogen gemiddelde prijsindexcijfer van het gemiddelde huishoudenMaand Gezondheidsindex Afgevlakte gezondheidsindex Voorspelling planbureau April 2022 119 59 118 90 0 00 Maart 2022 119 05 117 90 0 00 Februari 2022 118 74De index van de consumptieprijzen meet de levensduurte aan de hand van de prijsschommeling van een aantal producten De gezondheidsindex meet die ook, maar houdt geen rekening met de prijzen van een aantal producten zoals alcohol, benzine, tabak De gezondheidsindex wordt gebruikt voor de aanpassing van de lonen, sociale uitkeringen en huurprijzenVaste jaarlijkse welvaartsaanpassing Uw pensioen volgt de evolutie van de index van de consumptieprijzen Daarnaast is er ook elk jaar automatisch een verhoging van 2 op de pensioenen die exact 5 jaar geleden zijn ingegaan We verhogen uw pensioen automatisch op 01 01 2022 met 2 als uw pensioen ingegaan is in 2017Voorbeeld In december 2020 bedroeg het indexcijfer van de consumptieprijzen 109, 49 Het gezondheidsindexcijfer daarentegen, bedroeg 109, 88 afgevlakte gezondheidsindex 107, 72 Bij de indexatie van de lonen houden we nooit rekening met het indexcijfer van de consumptieprijzen , maar enkel met de afgevlakte gezondheidsindex IndelingPeriodiek de indexatie van de lonen gebeurt op basis van het indexcijfer op een door de CAO vastgelegd tijdstip Voorbeeld het aanvullend Paritair Comit 200 00 voor de bedienden past jaarlijks op 1 januari een bepaalde indexatie toe Voor 2022 bedraagt de indexering in deze sector 3, 58Een prijsherzieningsclausule is verplicht voor opdrachten van werken en manuele diensten o a bodemonderzoekdiensten, groenonderhoud en reinigingsdiensten, zie bijlage I bij het KB Uitvoering voor de volledige lijst Voor opdrachten beneden een geraamd bedrag van 120 000 euro n wanneer de initi le uitvoeringstermijn minder dan 120 werkdagenDe bijzondere ‘verhoogde’ investeringsaftrek kan door zowel kleine als grote vennootschappen genoten worden, maar is enkel van toepassing op bepaalde specifieke investeringen Het basistarief is jaarlijks afhankelijk van o a de indexatie van de consumptieprijzen , met als min 3, 5 en max 10, 5 Voor aanslagjaar 2022 is het basisDe indexsprong neutraliseert tijdelijk, ten belope van 2 , de bestaande sectorale stelsels van koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen Concreet betekent dit dat vanaf april 2015 een referentie index wordt gecre erddalingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen de bedragen op 1 januari van het volgende jaar met 5 meer doen toenemen of dalen Basisbedrag vastgelegd door het KB van 15 000BEF, namelijk 371, 84€ basisindexcijfer december 1998 102, 62 Jaar Index cijfer Basisereloon Indexering Basisindexcijfer Dec 98 Toename sedert dePer 1 januari 2019 wordt de alimentatie met 2 verhoogd Bereken wat jouw nieuwe alimentatie bedrag is in 2019 na wettelijke indexeringStatLine is de databank van het CBS Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereennieuws De tarieven voor een hospitalisatieverzekering mogen vanaf 1 juli 2016 elk jaar stijgen in functie van de prijsevolutie van de gezondheidszorg de zogenaamde medische index Tot nu toe diende de zogenaamde index van de consumptieprijzen als basis voor een prijsverhoging Maar vermits die de laatste jaren nauwelijks stijgt, vroegen de verzekeringsmaatschappijen en …De huurder een brief sturen voor de indexering van zijn huur LeBonBail modellen van brieven en documenten van nut voor uw huurcontracthandelshuur indexatie Het begin van het jaar lijkt u een goed moment om de huurprijs van uw handelspand te indexeren U heeft dit immers al enkele jaren niet meer gedaanSinds 1 september maakt het voor de waardering niet langer uit of het om roerend dan wel onroerend goed gaat Met het nieuwe erfrecht wordt zowel van roerende als onroerende goederen gekeken naar de waarde op het moment van de schenking Die wordt vervolgens ge ndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen tot op datum van overlijdenMeer Indexatie dagprijs centrum voor dagverzorging Ter Linde Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de dagprijs van het centrum voor dagverzorging “Ter Linde” Nieuwe dagprijs vanaf …overeenkomstig het systeem van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat wordt toegepast voor de werklieden van hun onderneming CAO van 134 426 – KB – BS PC 200 Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2016 voor een onbepaalde duurArtikel 14 Indexatie van de vergoeding De concessievergoeding is verbonden aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en wordt ieder jaar automatisch op de verjaardag van de aanvang van de concessie en van rechtswege aangepast door toepassing van volgende formule basisconcessieprijs x nieuwe index nieuwe concessieprijs basisindexIndexatie van ingegane pensioenrentes wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de index der consumptieprijzen Overlijden na Pensionering Voor gehuwden is de pensioenrente voor 66, 67 overdraagbaar Overlijden voor Pensionering voor Actieven en …van de consumptieprijzen nr 120793 CO 116 Voorbeelden van perequaties volgende indexatie na de conventionele verhoging van 1januari 2020 € 11, 8705 x 1, 02 € 12, 10791, afgerond tot € 12, 1079 en daarna tot het hogere halve duizendste, nI tot € 12, 1080 40h De eventuele perequatie gebeurt v r de afronding ARTICLE 4Artikel 14 Indexatie Onze tarieven worden jaarlijks herzien volgens het indexcijfer der consumptieprijzen De berekening gebeurt volgens de formule basisprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand van het jaar waarin de prijs wordt herzienPrijsindex Een reeks getallen die de verhouding weergeeft tussen de prijzen van een of meer goederen of diensten op verschillende tijdstippen U hebt Prijsindex gevonden op Financi leBegrippen com Wilt u meer weten over andere financi le begrippen zoals Prijsindex gebruik dan de zoekfunctie Prijsindex Ga naar navigatie, zoeken Een prijsindex …Indexatie , Kadastraal inkomen 241 Indexatie van de huurprijzen 241 Indexcijfers 241 Index van de consumptieprijzen 241 Index van de consumptieprijzen , Basis 1996 242 Index van de consumptieprijzen , Basis 2004 243 Index van de consumptieprijzen , Tabel voor de omzetting van de indexen 244 Index, Gezondheidsindex 245bijzondere contracten bijzondere contracten hoofdstuk1 kenmerken is een wederkerig waarbij de verkoper zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak over teInflatie en beleggen in aandelen en obligaties De inflatie stijgt in 2018, in sommige landen is de inflatie al meer dan 1, 5 ondanks het lage rentebeleid van de Europese Centrale bank Draghi Inflatie letterlijk quot opblazen quot is een begrip uit de economie en betekent volgens de Oostenrijkse School OS in de economie een toename van de geldhoeveelheidINDEXATIE Behoudens tegenbeding in de bijzondere Voorwaarden, worden de premie, de vrijstellingen en bedragen van tussenkomsten welke in de huidige consumptieprijzen gedurende deze periode IMPLANTAAT Elk instrument, apparaat, hulpmiddel, elke stof of elk ander artikel, alleen of inDe co ffici nt wordt berekend door de indexcijfers van de consumptieprijzen van het jaar dat het aanslagjaar vooraf gaat te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van 1988 en 1989 Na toepassing van de indexatie wordt het bekomen bedrag afgerond tot op de euro130, 56 Indien de index der consumptieprijzen de volgende jaren 2 meer bedraagt dan de Jaren waarin de kapitaalwaarde aangepast wordt door indexatie N1 130, 56 132, 03 geen verhoging N2 verhoging met 2 134, 56 kapitaalwaarde x nl 133, 17 134, 56 130, 56de index te weerhouden voor de indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het Schadegeval 9 Schade voor dewelke de regelgeving een financi le tussenkomst voorziet ten voordele van slachtoffers van Terreurdaden De uitsluitingen bepaald in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen blijven eveneens van toepassingDe indexatie van de huurprijs mag door de verhuurder schriftelijk gevorderd worden, vanaf 1 april 2008 Indien hij tot 4 augustus 2008 wacht om dit te doen, is de indexatie verschuldigd vanaf deze datum voor de drie maand die de maand van de aanvraag voorafgaan, d w z voor de maanden mei, juni en juli en voor de volgende maandenIndex consumptieprijzen juli SALDO TOTAAL Tabel 5B geeft de evolutie van de meerwaarde op basis van de historische indexatie van de materi le vaste activa voor de gereguleerde activiteit elektriciteit weer, door middel van een duidelijke opbouw van de nettoboekwaarde per jaarIndien in de prijsbepalingen of in een individuele overeenkomst een indexatie is overeengekomen zonder nadere bepalingen, zijn de volgende regelingen van toepassing 10 12 1 Indien het jaarlijkse gemiddelde per kalenderjaar van het indexcijfer van de consumptieprijzen hierna „jaarlijks ICP” van Statistik Austria wordt gewijzigd, heeftvan 2007 namelijk 648 en de index te weerhouden voor de indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het Deze bedragen zijn ge ndexeerd overeenkomstig het indexcijfer van de consumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van november 1992, namelijk 113, 77 basis 1988 1006 Indexatie De kosten zijn herzienbaar volgens de stijging van de index van de consumptieprijzen 7 Algemene voorwaarden Het betalen van de factuur staat gelijk met het aanvaarden van de factuur De algemene voorwaarden …van de index van de consumptieprijzen van het Koninkrijk De aanpassing geschiedt aan de hand van een co ffici nt die bekomen wordt door het gemiddelde van de indexen van de prijzen van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de toekenning van de premie te delen door het gemiddelde van de indexen van de prijzen van 2015 en 2016De principes van de indexatie van de verzekerde waarde en de premie op basis van de index van de consumptieprijzen en van de ABEX index uitleggen en toepassen 28 Uitleggen wat verzekering in eerste risico inhoudt 29 De kenmerken van het begrip brand bepalen vlammen, buiten vuurhaard, kans op uitbreiding 30Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen Bedragen vanaf 01 05 2022 aan index 159, 47 Solidariteitsbijdrage 0, 01 EUR en 2 864, 39 EUR 0 2 864, 40 EUR en 2 952, 97 EUR brutobedrag – 2 864, 39 x 0, 5 2 952, 98 EUR en 3 172, 55 EUR brutobedrag x 0, 015 3 172, 56 EUR en 3 205, 60 EUR27 De principes van de indexatie van de verzekerde waarde en de premie op basis van de index van de consumptieprijzen en van de ABEX index uitleggen en toepassen 28 Uitleggen wat verzekering in eerste risico inhoudt 29 De kenmerken van het begrip brand bepalen vlammen, buiten vuurhaard, kans op uitbreiding 30houden voor de indexatie zijnde deze op het moment van de aangifte van het schadegeval Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden gewijzigd volgens de verhouding die bestaat tussenArt VII 9 Toelichting Het salaris volgt de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het rijk worden gekoppeld, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit nr 178 van 30 december 1982 en …op basis van de index der consumptieprijzen kan in principe niet worden afgeweken ten zij er een globale erfovereenkomst wordt ge maakt waarin afstand wordt gedaan van deze indexatie Waarom toch nog afwijken van de nieuwe regels Als partijen onder de bestaande oude wet een evenwichtige regeling hebben uitgewerkt metEUR c indexatie EUR x index dec ’ 280, 14 index dec ’01 EUR Basisretributie op 01 01 2002 excl 21 BTW Jaarlijks vanaf 01 januari Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de heffing slaatc katiiolieke unlversi1eit 1e leuven departement ecdnomie leuvense ecdnomische sfandpunten 1988 48 overhelietekort, overhelooscliuld en ecdnomische welvaartPUNT 4 Woonzorgcentrum Ter Meere indexatie dagprijs De raad, overeenkomt met de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen over een periode van maximum drie jaar voorafgaand aan de maand waarin de mededeling wordt gedaan dat deze periode van drie jaar beperkt wordt door de laatste beslissing van de minister over een aanvraagIndexatie der erelonen Alle bovenvermelde erelonen, zowel de gewone als de bijzondere, zijn standaard onderhevig aan een jaarlijkse indexatie Telkens de index der consumptieprijzen met 2 twee punten stijgt, alsook eveneens lt minstens per 1 januari van elk jaar gt lt op de vervaldag van onderhavige overeenkomst gt , wordt de remuneratie vanArtikel 8 Gewijzigde omstandigheden en indexatie Indien na het sluiten van de Overeenkomst en voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de marktomstandigheden wijzigen of de uitvoeringstermijn van de te leveren Diensten door toedoen van de Klant of derden wordt verlengd, waardoor de rendabiliteit van de Overeenkomst in het gedrang wordtIndien in de prijsbepalingen of in een individuele overeenkomst een indexatie is overeengekomen zonder nadere bepalingen, zijn de volgende regelingen van toepassing 10 12 1 Indien het jaarlijkse gemiddelde per kalenderjaar van het indexcijfer van de consumptieprijzen hierna „jaarlijks ICP” van Statistik Austria wordt gewijzigd, heeftIndexatie 3 Kosten en interesten –Reddingskosten 4 Verplichtingen bij schade Onze schaderegeling 6 Terugvordering van de vergoeding consumptieprijzen De eerste aanpassing vindt plaats op 1 januari 2011, met als basis …Belgisch indexcijfer van de consumptieprijzen 122, 67 Gezondheidsindex 121, 11 Index lonen bedienden bouwnijverheid ISC10 Nacebel F 144, 78 E Kostprijsgegevens E1 Directe bouwkosten Directe ouwkost € Berekeningsbasis tov fin norm i Bouwkosten aan fin norm E70 Finaal bedrag Nieuwbouw E70 1 698 m 2 288 537, 00 101, 40 Renovatiesneller gebeurt dan de indexatie van de inkomsten Aedifica heeft de nodige maatregelen getroffen om zich in te dekken tegen dit soort van risico’s zie 3 3 hierna In geval van negatieve inflatie voorzien de meeste huurovereenkomsten een ondergrens op het niveau van de basishuur 1 4 Risico van concentratie van de operatoDe loonmatiging bestond erin de indexatie van het loon uit te stellen tot voor ieder van die jaren het indexcijfer met 2 was gestegen In 1987 werd die loonmatigingsbijdrageDE INDEXATIE VAN DE HUURPRIJS I DE GLIJDENDE SCHAAL 6 In veruit de meeste handelshuren wordt het beding van een of andere glijdende schaal opgenomen Het nut van dergelijke bedingen bestaat erin zing naar het indexcijfer van de …Het nieuwe erfrecht hanteert een waardering op het ogenblik van de schenking, met indexatie tot aan het ogenblik van overlijden van de schenker Concreet kan dit betekenen dat de schenking aan de zoon 10 jaar wordt ge ndexeerd en de schenking aan de dochter slechts 5 jaar Bijgevolg zal de zoon een groter bedrag moeten inbrengen dan de dochterOfficieel bericht over de indexatie van de retributies voor de plantaardige sector zoals bepaald in artikel 15 van het worden op 1 juli van het jaar na het jaar waarin het indexcijfer van de consumptieprijzen 5 gestegen is ten opzichte van het basisindexcijfer Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen op 1 juli 2007indexatie toegepast wordt van 6 , hoger dan de indexatie die Jan met de pet in dit land mag verwachten veeleer dan aan de index van de consumptieprijzen Tot vandaag geldt die laatste index op grond van de wet van 1993 zoals hij in …Deze bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen , waarbij de basisindex de ze van 11 1992 is, n 113, 77 basis van 1988 100 GEVALLEN VAN NIET VERZEKERING Zijn van de waarborg uitgesloten a De schade voortvloeiend uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die wettelijk verplicht verzekerd moet zijnde index van de consumptieprijzen De impact van de aanpassingen van de huren aan de infl atie kan voor een variatie van sneller gebeurt dan de indexatie van de inkomsten Aedifi ca heeft de nodige maatregelen getroffen om zich in te …jaarlijkse indexatie , zijn Overeenkomst be indigen zonder een opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn, en dat uiterlijk de laatste dag van de periode van drie 3 maanden volgend op de kennisgeving van de prijsverhoging De opzegging mag met gelijk welk schriftelijk middel gebeuren de overhandiging van de simkaartWanneer u uw Programma voor de storting van de Premies bepaalt, kan u opteren voor een jaarlijkse indexatie van het totale jaarlijkse bedrag van de Premies op 31 december van elk jaar De voorgestelde jaarlijkse indexpercentages zijn de volgende i 2, 0 , ii 3, 0 , iii 4, 0 , of iv de index der consumptieprijzen 4 2 Uw Eerste PremieVerificați traducerile „reevaluare monetară” n neerlandeză Vizionați exemple de traducere reevaluare monetară n propoziții, ascultați pronunția și nvățați gramaticaBij de laatste arbeidsdag Afgifte van document C4 Redactie Juridische dienst EASYPAY NV in samenwerking met Juridische dienst SSE v z w , erkend sociaal secretariaat nr 920921 922 923 924 Verschijnt maandelijks, afgesloten op 1 september 2014 V U Dirk Pareit, Doelstraat 21, 8770 IngelmunsterVoorbeeld In december 2020 bedroeg het indexcijfer van de consumptieprijzen 109, 49 Het gezondheidsindexcijfer daarentegen, bedroeg 109, 88 afgevlakte gezondheidsindex 107, 72 Bij de indexatie van de lonen houden we nooit rekening met het indexcijfer van de consumptieprijzen , maar enkel met de afgevlakte gezondheidsindex IndelingPeriodiek de indexatie van de lonen gebeurt op basis van het indexcijfer op een door de CAO vastgelegd tijdstip Voorbeeld het aanvullend Paritair Comit 200 00 voor de bedienden past jaarlijks op 1 januari een bepaalde indexatie toe Voor 2022 bedraagt de indexering in deze sector 3, 58HUIDIGE ABEX INDEX 906 van toepassing van november 2022 tot mei 2022 De aanpassing van de verzekerde bedragen in de brandverzekering kunnen gekoppeld zijn aan de evolutie van het ABEX indexcijfer, een indexcijfer dat twee maal per jaar in de maanden mei en november wordt vastgesteld door de Associatie van Belgische expertennieuws De tarieven voor een hospitalisatieverzekering mogen vanaf 1 juli 2016 elk jaar stijgen in functie van de prijsevolutie van de gezondheidszorg de zogenaamde medische index Tot nu toe diende de zogenaamde index van de consumptieprijzen als basis voor een prijsverhoging Maar vermits die de laatste jaren nauwelijks stijgt, vroegen de verzekeringsmaatschappijen en …StatLine is de databank van het CBS Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen“Elke formule van indexatie van de industri le en of commerci le prijzen, van de tarieven en de parameters van prijzenfluctuatieformules in functie van het indexcijfer van de consumptieprijzen , of van enig ander indexcijfer, is verboden ”Overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire basis De forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt echter geen belemmering voor de herziening van de prijzen in het licht van bepaalde economische en sociale factoren, op voorwaarde dat in de opdrachtdocumenten in een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige …Maandelijkse evolutie van interne kosten voor warehouses amp koel en vrieshuizen Met deze kostenindex tool kan ieder warehouse gemakkelijk de maandelijkse evolutie van de interne kosten berekenen en opvolgen Elke gebruiker kan meerdere kostenprofielen aanmaken algemeen klant specifieke en daarin meerdere kostenspreidingen opslaan Op basis van deze …Per 1 januari 2019 wordt de alimentatie met 2 verhoogd Bereken wat jouw nieuwe alimentatie bedrag is in 2019 na wettelijke indexeringWat wordt verstaan onder de gezondheidsindex De Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid B S 27 april 2015 heeft artikel 2 van het K B van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van s lands concurrentievermogen B S 31 december 1993 gewijzigd door een nieuw Hoofdstuk II in Titel I van het voormelde K B in te …Uw e mailadres kan worden meegedeeld aan de bedrijven die een banner plaatsen in de nieuwsbrieven U kan vragen dat uw e mailadres alleen mag gebruikt worden voor communicatie tussen u en ons tel 051 25 21 00 – archindex adorka beDie indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x De bedragen worden afgerond op de cent, waarbij bedragen van 0, 50 cent of hoger worden afgerond naar deMeer Indexatie dagprijs centrum voor dagverzorging Ter Linde Goedkeuring wordt verleend aan het aanpassen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van de dagprijs van het centrum voor dagverzorging “Ter Linde” Nieuwe dagprijs vanaf …Actuele inflatie Belgi Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele inflatie in Belgi Volgende inflatiecijfers zijn beschikbaar voor Belgi Actuele inflatie Belgi CPI Belgi – de inflatie is gebaseerd op de Belgische consumentenprijsindexHet nieuwe erfrecht kan verregaande en soms ongewenste gevolgen hebben voor de schenkingen die u eerder al deed Maar de wet geeft u ook de mogelijkheid daar een stokje voor te steken Weet wel dat de klok tikt er resten u nog tien maandenovereenkomstig het systeem van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat wordt toegepast voor de werklieden van hun onderneming CAO van 134 426 – KB – BS PC 200 Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2016 voor een onbepaalde duurIndexatie schenkingen opletten geblazen De waardering van schenkingen voor de berekening van inbreng of inkorting gebeurt bij uw overlijden sinds de hervorming van het erfrecht in principe volgens de ge ndexeerde intrinsieke waarde Tot welke onaangename gevolgen kan de discrepantie tussen de ge ndexeerde en de re le economische waarde danEncyclo nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te makenVia ingelicht geven we je de recentste legal updates die belangrijk zijn voor jouw bedrijf of organisatieindexcijfer van de consumptieprijzen dat overeenstemt met 106 06 basis 1 januari 2018 Telkens als het indexcijfer met 5 punten stijgt of daalt, worden de bedragen bedoeld in de artikelen 6, 7, 3, 8en9van dit besluit met 5 procent vermeerderd of verminderd Deze aanpassin gen worden bij een bericht in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt opLonen en vergoedingen moeten op regelmatige basis aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen De lonen stijgen met 2 vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de spilindex overschreden werd Dat gebeurde voor het laatst in december 2022, waardoor er nieuwe bedragen gelden vanaf februari 2022
11 | 46 | 80 | 119 | 4
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.