A szakk pz si hozz j rul s alapja a hozz j rul sra k telezettet terhelő eg szs gbiztos t si s munkaerő piaci j rul k alapja, m rt ke e j rul kalap 1, 5 sz zal ka A szakk pz si hozz j rul s kisz m t s hoz, az elt rő form t l f ggő megoszl s r l a …A vesz lyhelyzet ideje alatt ig nybe vehető szakk pz sihozz j rul s fizet si kedvezm nyről sz l 22 2022 I 28 Korm nyrendelet alapj n 2022 janu r 1 től v ltozott a szakk pz si hozz j rul s alanyainak k re s a hozz j rul s alapja is A m dos t s rinti t bbek k z tt a b ren k v li juttat sokat is m r a janu ri SZ P k rtya t mogat s ut n semA szakk pz si hozz j rul s cs kkent se kiz r lag llamilag t mogatott l tsz m tekintet ben lehets ges A brutt k telezetts g nem a gyakorlati k pz s t nyleges k lts geivel, hanem normat va alapj n cs kkenthető A normat va ves sszege nem v ltozik, tanul nk nt, hallgat nk nt 2013 ban is 440 ezer Ftszoci lis hozz j rul si ad s a 10, illetve 27 sz zal kos eg szs g gyi hozz j rul s , valamint a szakk pz si hozz j rul s Mell k ll s KATA ad z s eset n ennek egy r sz t a munk ltat munkaviszonyban foglalkoztatott KATA s v llalkoz vagy az llam tanul , nyugd jas fizetiA szakk pz si munkaszerződ s A du lis k pzőhely ltal megk thető szakk pz si munkaszerződ sek sz ma A tanul juttat sai Munka s pihenőidő, mentes l s a munkav gz si k telezetts g al l A du lis szakmai oktat st rintő legfontosabb v ltoz sok sszefoglalvaSzakk pz si hozz j rul s A f rum jelenleg karbantart s alatt, korl tozottan zemel F rum → ad z s, illet k s p nz gyek r gebbi el l j hozz sz l s Pamacs77 2009 11 11 12 04 Kedves Reni Diplom t ad k pz st, illetve hat s gi jellegű k pz st nem tud elsz molni a munk ltat szakk pz si hozz j rul sAbban k rn m a seg ts geteket, hogy ha egy v llalat a dolgoz j val tanulm nyi szerződ st k t, s a k pz s k lts geivel a szakk pz si hozz j rul s k lts g t szeretn cs kkenteni, akkor az alapdiplom t ny jt k zgazdas gi egyetemi k pz s k lts gei elsz molhat k e Előre is k sz n m a v laszt dv ReniSzakk pz si hozz j rul s elsz mol sa 2022 janu r 1 től, tanul szerződ ses tanul kapcs n Szerző Dera 2022 janu r 7 Nyomtat A 2022 v elej től t bb elem ben is megv ltozik a tanul szerződ sek ut n a szakk pz si hozz j rul si k telezetts ghez kapcsol d , rv nyes thető kedvezm ny m rt ke sContextual translation of quot szakk pz si hozz j rul s quot into English Human translations with examples assent, consent, contrib, contribution, own contributionV ltoztak a szakk pz si hozz j rul s szab lyai L nyeges v ltoz sok t rt ntek a szakk pz si hozz j rul s ter let n 2022 janu r 1 től l nyesen megv ltoztak a szakk pz si hozz j rul s szab lyai Az j jogszab lyok alkalmaz sa n ha nem egyszerű, nincs ez m sk pp most sem Kik k telezettek szakk pz siA szakk pz sről sz l 2019 vi LXXX t rv ny 107 2 b pontj nak rtelm ben a szakk pz si hozz j rul s brutt k telezetts ge cs kkenthető hallgat nk nt az Nftv szerinti du lis k pz s ar nyos tott alapnormat v ja alapj n az egy munkanapra vet tett m rt k s az ad vben t nylegesen teljes tettA szakk pz si hozz j rul s 2012 vi bevall sa havonta kiz r lag elektronikus ton t rt nhet Tov bb gt gt hozz sz l sok A hozz sz l sod az ellenőrz st k vetően jelenik meg Ha m gsem szeretn d, hogy megjelenjen, rj nek nk itt s p r napon bel l v laszolunk rElőad L szl n Sz p Gy rgyibejegyzett igazs g gyi ad s k nyvszak rtőSzakk pz si hozz j rul s A 2022 janu r 1 től hat lyba l pett j SZKT, amely egybeolvasztotta a kor bbi szakk pz si s a szakk pz si j rul kr l sz l t rv nyt j m don fogalmazza meg a szakk pz si hozz j rul s alapj t Az j t rv ny szerint a szkk pz si hozz j rul s alapja a hozz j rul sra k telezettSzakk pz si hozz j rul s k telezetts g elt rő ad z si form kban P ld k R szletes le r s A v llalkoz sok egy r sze r szt vesz a saj t munkaerő ut np tl s nak a k pz s ben, azaz szakmai gyakorlatra fogad tanul kat Ez nmag ban is megt r lő befektet s, hiszen egy v llalkoz s a saj t j vőj be fektetSearch for Kezdőlap Szolg ltat sok Szoftverfejleszt s Mobil alkalmaz s k sz t sNAV Rehabilit ci s hozz j rul s bev sz 10032000 06056281 124 NAV Eg szs gbiztos t si Alapot megillető bev telek mag nszem lyt, őstermelőt, egy ni v llalkoz t, kifizetőt terhelő k telezetts g 10032000 06056229 125szakk pz si hozz j rul s 2022 Mi mennyi 2022 Mi mennyi 2022 ben Mennyi a minim lb r 2022 ben Mennyi a csal di p tl k 2022 ben Haszn ld az al bbi keresőt, hogy egyszerűen s gyorsan v laszt kapja arra, mi mennyi 2022 ben Mi mennyi 2022 ben – Kereshető t bl zat rd be azt a t m t, ami kapcs n rdekel, hogy miSzakk pz si hozz j rul s , illetve munkaad i j rul k alapj nak v ltoz sa 2009 janu r 1 j től a szakk pz si s munkaad i j rul k alapja a Tbj tv rendelkez sei alapj n sz m tott a kifizetőt terhelő t rsadalombiztos t si j rul k nak 29 az alapja A szakk pz si hozz j rul sr l sz l 2003 vi LXXXVI t rv ny 2009 janu r elsej től hat lyosA szakk pz si hozz j rul s teljes thető gyakorlati k pz s szervez s vel, saj t dolgoz k pz s vel, illetve p nzbeli befizet ssel A szakk pz ssel sszef ggő elemi k lts gek a sz mviteli t rv ny szerinti k lts g nemek k z tt megjelenhetnek p ld ul a tanul nak, hallgat nak fizetett p nzbeli juttat sokAz egyszerűs tett k ztehervisel si hozz j rul s kiv ltja a szoci lis hozz j rul si ad t 27 sz zal k , a szakk pz si hozz j rul st 1, 5 sz zal k , a szem lyi j vedelemad t 15 sz zal k , a nyugd jj rul kot 10 sz zal k , az eg szs gbiztos t si j rul kot 7 sz zal k sA szakk pz si hozz j rul s felhaszn l s nak gyakorlat t vizsg lt k Konferenci n ismertette a LifeLong Learning Magyarorsz g Alap tv ny A szakk pz si hozz j rul s felhaszn l s nak gyakorlata 2008 2009 c m kutat s nak r szleteit j nius 25 n, Budapesten A kutat s prilis 1 s j nius 22 k z tt k sz lt s1 c get tal l szakk pz si hozz j rul s keres sre az zleti hu nSUPERBIO HOLDING „Alkalmazz j k nyvelőt M r hallom is, amint sokan r v gj k, ink bb lelemre vagy ruh ra k lten k ezt a p nzt Ezzel aA szakk pz si hozz j rul s al li mentes l s azt is jelenti, hogy a KIVA alanyok nem tarthatnak ig nyt a szakk pz si hozz j rul si k telezetts ggel sszef ggő normat v cs kkentő t tel vagy annak egy r sz nek visszaig nyl s re sem3 A szakk pz si hozz j rul s al li mentes l s Az Szht a k telezetts g alanyai tekintet ben a szakk pz si hozz j rul s al li r szleges, vagy teljes mentes l sre vonatkoz szab lyokat is tartalmaz Nem k teles szakk pz si hozz j rul sra a b ntet s v grehajt sn l a fogvatartottak k telező foglalkoztat s raA szakk pz si hozz j rul s m rt ke a v ltoz st k vetően is 1, 5 marad A kisv llalati ad alanyai tov bbra is mentes lnek a szakk pz si hozz j rul si fizet si k telezetts g megfizet se al l A kisad z v llalkoz soknak KATA nem kell szakk pz si hozz j rul st fizetni a …Szakk pz si hozz j rul s t rv ny magyarul Legyűri a f lelmet, a f jdalmat, kih zza mag t Mindig kem ny volt, egyenes h t , hajthatatlan, megt rhetetlen A nyaka k r hurkolj k a k telet M r csak egy pillanat Az nnepl sre gondol A meccsekre A szerelm re A …Szakk pz si hozz j rul s terheli a b reket, szoci lis hozz j rul si ad alapj t k pező kifizet seket s t rsas v llalkoz k j rul kalapj tPont itt kellene sz mba venni a lehetős geket, hiszen a kvalifik lt munkaerő b rk lts ge magasabb ami ugye a szakk pz si hozz j rul s sz m t s nak az alapja , gy nagyobb sszeget tudn nak a dolgoz k k pz s re ak r nyelvi k pz s re is ford taniPosts about szakk pz si hozz j rul s written by InterTax Pro Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by emailszakk pz si hozz j rul s 2019 – Ők fizetik Szakk pz si hozz j rul sra k telezett a belf ldi sz khelyű gazdas gi t rsas g, sz vetkezet, kiv ve a lak ssz vetkezetet, a szoci lis sz vetkezetet, az iskolasz vetkezetet s a k z rdekű nyugd jas sz vetkezet, llami v llalat, tr szt, tr szti v llalat, k z sSzakk pz si hozz j rul s 2008 sszesen Author Tarda Orsolya Created Date 11 53 09 AMK zeledik a 2014 es ad v v ge rdemes odafigyelni a szakk pz si hozz j rul s elsz mol s val kapcsolatos tudnival kra Az elsz mol s bevall s ra a ’08 as sz m , „A kifizet sekkel, juttat sokkal sszef ggő ad r l, j rul kokr l s egy b adatokr l, valamint a szakk pz si hozz j rul sr l” elnevez sű nyomtatv ny szolg la NAV n l bejelentkezettek adatait az ad hivatal tov bb tja a KSH fel , mely ak r egy k t hetet is ig nybe vehet Amennyiben a keres s eredm nyek ppen kapott adatokban b rmilyen elt r st tal l, k rj k, vegye fel a kapcsolatot az Inform ci szolg lat munkat rsaivalA b rkalkul tor t j koztat jellegű adatot szolg ltat, nem helyettes ti a b rsz mfejt st N gy v t bb gyermek kedvezm Fogyat kos kedv Huszon t v alatti dolg Megoszt sn l figyelembe vehető csal di kedv Nincs kedvezm ny K zfoglalkoztat s kedvezm ny Megv ltozott munkak pess gű szem ly kedvezm nye– Szakk pz si hozz j rul s 1, 5 230 13 5 Sz ll sk lts g 9 6 Csoportos szem lysz ll t s 145 7 V dőruha, v dőfelszerel s 15 8 Munkahelyi szoci lis szolg ltat s 52 9 Munkaeg szs g gyi szolg ltat s 70 10 Munkav delmi k lts g 18 11 gyvitel, munkahelyi ir ny t s k lts ge 468 12 Rezsianyag, munkahelyiszakk pz si hozz j rul s 0 1, 5 szakk pz si hozz j rul s 0 1, 5 szakk pz si hozz j rul s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7050 Ft Eg szs g gyi szolg ltat si j rul k 0 Sz neteltetni kell a nyugell t s ha a j vedelem el ri a minim l b r 18 t, azaz a …eset ben a t mogat s m rt k nek meg llap t s n l a szoci lis hozz j rul si ad s a szakk pz si hozz j rul s helyett a kisv llalati ad t kell figyelembe venni 2 Az 1 bekezd s szerinti sz m t st a 2 mell kletben foglaltak alapj n kell elv gezniHorde Bejelentkez s – Telekom Webmail Sikertelen bel p s eset n k rj k, h vja gyf lszolg latunkat a 1414 es telefonsz monA szakk pz si hozz j rul s alapja a gy gyszert r ltal kifizetett havi brutt munkab r esetleges szoci lis hozz j rul si ad kedvezm nnyel korrig lt sszeg nek 1, 5 a Ennek megfizet si k telezetts ge a foglalkoztat t terheliA szakk pz si hozz j rul s m rt ke a gy gyszert rban kifizetett havi brutt munkab r mint ad alap esetleges szoci lis hozz j rul si ad kedvezm ny miatt korrig lt sszeg nek 1, 5 a Teh t pl 1500 eFt havi ad alap eset n, ves szinten, a szakk pz si hozz j rul s alapja 18 …Tisztelt gyfel nk Felh vjuk sz ves figyelm t, hogy ha a NAV k vetkező oldalain 2018 janu r 1 je ut n k zz tett t j koztat knak megfelelően j r el, akkor az ad z s rendj ről sz l 2017 vi CL t rv ny 247 a alapj n jogk vetkezm ny az n r sz re nem llap that megJog a h tk znapokban bejegyz sei szakk pz si hozz j rul s t m ban Az ad z s rendj ről sz l 2003 vi XCII t rv ny Art m dos t sa egyfelől az ad elj r st, adminisztr ci t egyszerűs tő, m sfelől pedig olyan rendelkez seket tartalmaz, amelyek seg tik az ad hat s g munk j t az ad elker l s elleni k zdelembenKiemelt hangs lyt fektet nk a szakk pz si hozz j rul s elsz mol s val kapcsolatos v ltoz sokra tanul szerződ sek, egy ttműk d si meg llapod sok, egy b szervezetek bekapcsol d sa a rendszerbe a bevall sn l, t mogat s ig nybev tel n l felmer lő szab lyokra, illetve a megv ltozott rendszer rtelmez s reon 25 May 2020, a Hungarian scheme, with an estimated budget of HUF 57 billion approximately €156 million , to support the Hungarian economy in the context of the coronavirus outbreak The support will take the form of equity injections and convertible loans i e loans that can be converted into equity of up to €800, 000Szakk pz si hozz j rul s K rd sek a t m ban Pl 2022 től 2, 5 al cs kken a szoci lis hozz j rul si ad s megszűnik a szakk pz si hozz j rul s 1, 5 ezeket eddig kitől vont k a munkaad t l vagy a munkav llal t l1 Szakk pz si hozz j rul s Gazdas gi esem ny Tartozik K vetel 1 Sz m tott szakk pz si hozz j rul s saj t munkav llal i k pz s k lts gei n lk l 56 B rj rul kok 463 Szakk pz si hozz j rul s elő r sa 2 Fejleszt si t mogat s utal sa t rs gi integr lt szakk pző int zetnek meg llapod s alapj n 464Korm nyrendelet alapj n 2022 janu r 1 től v ltozott a szakk pz si hozz j rul s fizet sre k telezett ad alanyok k re s a hozz j rul s alapja is A m dos t s rinti t bbek k z tt a b ren k v li juttat sokat is, gy m r a janu ri SZ P k rtya t mogat s ut n sem kell a szakk pz si hozz j rul st megfizetniV ltoztak a szakk pz si hozz j rul s s lyszorz i A Magyar K zl ny 2012 vi 114 sz m ban jelent meg a korm ny 240 2012 sz rendelete, melyben m dos tott k „a gyakorlati k pz s k lts geinek a szakk pz si hozz j rul s terh re t rt nő elsz mol s n l figyelembe vehető gyakorlati k pz si normat v kSzakk pz si hozz j rul s kikapcsol sa Az egyes let, alap tv ny nem alanya a szakk pz si hozz j rul snak, ez rt az egyes letn l, alap tv nyn l foglalkoztatott szem lyek b rk lts ge ut n nem ll fenn szakk pz si hozz j rul s fizet si k telezetts gszakk pz si hozz j rul s a minim lb r 112, 5 nak 1, 5 a Amennyiben tulajdonos t rsas v llalkoz k nt olyan feladatot l t el, amelyik legal bb k z pfok v gzetts get ig nyel, akkor a garant lt b rminimumot kell alapul venni N zz k meg, hogy mit …Ugyan gy a szakk pz si hozz j rul s alapj t k pezi az ad k teles napid j amikor t bbet fizet nk a dolgoz nak a rendeletben elő rt sszegn l , a betegszabads g idej re j r t voll ti d j, s a dolgoz ut n fizetett ad k teles biztos t si d j is Mivel ezek a t telek is a t rsadalombiztos t si j rul k2 A szakk pz si llamigazgat si szerv h tr nyos helyzet, tart s betegs g vagy egy b m lt nyolhat k r lm ny eset n a tanul , illetve a k pz sben r szt vevő szem ly – kiskor eset ben t rv nyes k pviselője – k relm re s a szakk pző int zm ny javaslat raA szakk pz si hozz j rul s k telezetts gre vonatkoz szab lyok 2019 okt ber 01 A szakk pz si hozz j rul sr l s a k pz s fejleszt s nek t mogat s r l sz l 2011 vi CLV t rv ny a tov bbiakban Szakhoz tv 2 a hat rozza meg a szakk pz si hozz j rul sra k telezettek pontos k r tA szakk pz si hozz j rul sra k telezett munk ltat k, a befizetendő hozz j rul s sszeg nek cs kkent se rdek ben a saj t munkav llal ik r sz re szervezett k pz sek t rgy vi k lts geit elsz molhatj k a hat lyos jogszab lyi elő r soknak megfelelően, melyről k telesek bejelent st tenni a ter letileg illet kes munka gyi k zpontnakSzakk pz si hozz j rul s 157 es verzi t l B r a Szakk pz si hozz j rul sr l sz l t rv ny Szkt j lius 1 n hat lyba l vő v ltoz sai m r j nius 9 n megjelentek a Magyar K zl nyben, a NAV eddig nem folytatott egys ges kommunik ci t ll sfoglal sok, inform ci s f zetek, 08 as kit lt si tmutat sokA szakk pz si hozz j rul s r szletez s re a 2108A nyomtatv ny 2108A 01 02 jelz sű oldal n van lehetős g Az egy ni v llalkoz k s gazd lkod szervezetek elsz mol si lehetős g t az ad z si forma hat rozza meg, ez rt mindenk ppen figyelembe kell venni az adott ad z si form ra vonatkoz jogszab lyiSzakk pz si hozz j rul s 2022 kinek nem kell szakk pz si hozz j rul st fizetni 2022 ben j szakk pz si t rv ny l pett letbe, amely jelentős v ltoz sokat hoz a tanfolyamok s a mag noktat s piac n A t rv nyv ltoz s nem titkolt c lja, hogy a szakk pz st beterelje az iskol k falai k z , mivel a jelentősen megemelt rasz mok miatt a k l nb zőA szakk pz si hozz j rul s alapja főszab lyk nt tov bbra is a szakk pz si hozz j rul sra k telezettet terhelő szoci lis hozz j rul si ad alapja A Korm nyrendelet elő r sainak a Szakk pz si t rv nybe t rt nő emel s vel m r nem csak a vesz lyhelyzet ideje alatt, hanem ltal ban, kiv telnek sz m tanak azA szakk pz si hozz j rul s teljes t s nek form i A szakk pz si hozz j rul s teljes t se szempontj b l k l nbs get kell tenn nk aszerint, hogy a hozz j rul sra k telezett v llalkoz s szakk pző iskolai tanul k gyakorlati megszervez s vel vagy an lk l k v n eleget tenni a szakk pz si hozz j rul siEnnek megfelelően a k telezettnek „p tl lagos” bevall si k telezetts ge keletkezik, gy az ves elsz mol bevall sban a szakk pz si hozz j rul s alapj t meg kell emelnie a 2022 első f l v re eső – az előleg bevall sokban nem szereplő – szoci lishozz j rul siad kedvezm ny alapj val a bevall s 2108A 01A szakk pz si hozz j rul s Szhj 2014 Ad tan csad k Egyes lete jegyzet Kapcsol d t rv nyek, rendeletek Š A szakk pz si hozz j rul sr l s a k pz s fejleszt s nek t mogat s r l sz l 2011 vi CLV t rv ny Szht Š A gyakorlati k pz s k lts geinek a szakk pz si hozz j rul s terh re t rt nő elsz mol s n l figyelembe vehetőNem keletkezik szakk pz si hozz j rul s fizet si k telezetts g, ha a gazd lkod szervezetet a szoci lis hozz j rul si ad r l sz l 2018 vi LII t rv ny Szocho tv alapj n ad fizet si k telezetts g nem terheli Ennek rtelm ben a szoci lis hozz j rul si ad meg llap t s n l figyelembe vett ad alapA szakk pz si hozz j rul s s a Szakk pz si Alap pozit v szerepet j tszott a kilencvenes vek első fel ben zajl talakul si folyamatok sor n A gazd lkod k igen sz les d nt si szabads ggal rendelkeztek a fejleszt si forr sok bőv t se, a szakk pz si hozz j rul s teljes t se kapcs nA 2022 janu r 1 j t megelőző időszakra vonatkoz szakk pz sihozz j rul s fizet si k telezetts get a szakk pz si hozz j rul sr l s a k pz s fejleszt s nek t mogat s r l sz l 2011 vi CLV t rv ny s az abban kapott felhatalmaz s alapj n kiadott jogszab ly 2020 december 31 n hat lyos rendelkez seiA szakk pz si hozz j rul s teljes t s re k telezett ad z i k r k t csoportra oszthat a szerint, hogy szervez vagy sem gyakorlati k pz st A gyakorlati k pz st szervez k adatszolg ltat si, bevall si, elsz mol si k telezetts g ket a Nemzeti Szakk pz si s Feln ttk pz si Int zet NSZFI fel teljes tikK pzőhelyk nt a gyakorlati k pz sben Kezelje s dokument lja k nnyen a gyakorlati k pz s t Bejelentkez s Regisztr ci2022 VI AD V LTOZ SOK 1 R SZ, BENNE SZJA S SZAKK PZ SI HOZZ J RUL S 2020 b r rendhagy v volt sok szempontb l is a j rv ny miatt s sz mos k nny t st, v ltoz st jelentettek be m r vk zben a gazdas g letben tart sa rdek ben t bb m dos t s csak az j v elej n l p hat lyba1 Szakk pz si hozz j rul s k sz tette T th Szab Anna t j koztatLegfrissebb h reink Szakk pz si hozz j rul s t m ban Landolt torta a fej n, volt m r lovag, sőt, a Blikk fal t is megbontotta fot kon a ma 47 ves Hajd P ter legviccesebb pillanataiA szakk pz si hozz j rul s int zm nye ugyanakkor biztos tja azt a lehetős get is a V llalat sz m ra, hogy a szakk pz si hozz j rul s b l a munk ltat ltal kifizetett ves brutt munkab r 1, 5 a a fizetendő j rul k meghat rozott r sz t saj t munkav llal i k pz s re, vagy egy egy int zm nySzakk pz si hozz j rul s Ad jellegű fizet si k telezetts g, amellyel a munk ltat k az llam gyakorlati k pz s s a szak k pes t s kiad s aihoz j rulnak hozz 4742 Szakk pz si hozz j rul s 4743 Elsz mol s ra kapott p nzeszk z k 4744A tanul szerződ s jelene s j vője – Szakk pz si Konferencia Kamar nk december 5 n 9 30 rai kezdettel szakk pz si konferenci t szervez “A tanul szerződ s jelene s j vője” c mmel Bővebben… C mk k szakk pz s, szakk pz si hozz j rul s , tanul szerződ s
137 | 184 | 115 | 40 | 101
  • 0
  • 1

STARY BROWAR
Parking Poziom -2

ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań
tel. 061 667 11 11
skype: browar.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

GALERIA PESTKA
Parking Poziom -1

Al. Solidarności 47, 61-696 Poznań
tel. 061 820 34 29
skype: pestka.intervip
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00 
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

POZNAŃ CITY CENTER
Parking Poziom 0

ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
tel. 723 70 00 11
skype: myjniakarchercitycenter
e-mail: [email protected]

Poniedziałek-Sobota 9.00 - 21.00
Niedziela 10.00 - 20.00

- czytaj więcej.

Wymiana opon

Wychodząc na przeciw wymaganiom naszych klientów, Firma Intervip Plus – Myjnie KARCHER, stworzyła nową usługę – Expresową Wymianę Opon - czytaj więcej

Wypożyczalnia boxów dachowych

Boxy dachowe doskonale sprawdzają się przy przewozie bagażu, nart, wózków dziecięcych, wędek lub innego sprzętu sportowego - czytaj więcej

Czyszczenie klimatyzacji

Poprawnie działająca klimatyzacja samochodowa gwarantuje właściwą wymianę powietrza wewnątrz auta, pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury i poziomu wilgotności - czytaj więcej.